مقاله تاثير شوري آب در روش آبياري باراني بر روي برخي از پارامترهاي رشد ۳ رقم چمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير شوري آب در روش آبياري باراني بر روي برخي از پارامترهاي رشد ۳ رقم چمن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري آب آبياري
مقاله آبياري باراني
مقاله ارقام چمن
مقاله لوليوم
مقاله فستوکا
مقاله پوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مود محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي محيط زيست باعث گرديده توجه انسان به توسعه فضاي سبز هر روز افزايش يابد و يکي از اهداف مهم توسعه فضاي سبز، ايجاد فضاهاي زيبا و دلنشين و بدنبال آن آرامش رواني است. در اين راستا چمن به عنوان مهمترين گياه پوششي در ايجاد فضاهاي سبز زيبا نقش اساسي دارد. از طرفي شوري آب و خاک در مناطق خشک و نيمه خشک از عوامل تاثير گذار در رشد و نمو گياهان است و به همين علت استفاده از چمن هاي مقاوم به شوري يکي از راه حلهاي ايجاد فضاهاي سبز درون شهري در اين مناطق است. اين تحقيق نيز به منظور بررسي اثر آبياري باراني با سطوح مختلف شوري آب آبياري بر برخي از شاخص هاي رشد و نمو سه گونه چمن پوا رقم بارلين، فستوکا رقم کنتاکي و لوليوم رقم اسکو ئير در قالب بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد که در آن از ۳ تيمار مختلف شوري آب آبياري با هدايت الکتريکي ۶۳/۰، ۴/۲ و ۳/۵ دسي زيمنس بر متر به همراه ۳ رقم متفاوت چمن و هر يک با ۹ تکرار استفاده شد. پس از جمع آوري کليه داده هاي موردنياز در طول ۷ ماه نسبت به آناليز آنها به طريق روش هاي آماري اقدام گرديد. پارامترهاي رشد مورد بررسي عبارت از درصد جوانه زني، ارتفاع ساقه، وزن خشک اندام هوايي و طول ريشه بودند. کليه مقايسات به روش آزمون چند دامنه اي دانکن و با حداقل دامنه معني دار (LSR 1%) انجام شد. نتايج نشان مي دهند که ارقام مربوط به گونه هاي فستوکا، لوليوم و پوا به ترتيب داراي بيشترين مقاومت در مقابل شوري آب آبياري هستند. همچنين برگهاي رقم پوا در تيمار شور با افزايش گرماي هوا بشدت دچار سوختگي شده و از بين رفتند.