مقاله تاثير شوري بر شاخص هاي رشد در نه پايه مركبات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثير شوري بر شاخص هاي رشد در نه پايه مركبات
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مركبات
مقاله پايه ها
مقاله شوري
مقاله رشد رويشي اندام هوايي و ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبخت داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رامين علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: باني نسب بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجان زاده سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوري يكي از بزرگترين عوامل محدودكننده رشد گياهان و توليد محصول در بسياري از نقاط جهان مي باشد كه از دير باز مورد توجه بوده است. مركبات جزء گياهان حساس به شوري مي باشند. از آنجا كه گونه هاي تجاري مركبات به صورت پيوندي تكثير مي شوند؛ ميزان تحمل پيوندك به شوري، بستگي زيادي به نوع پايه مورد استفاده دارد. پژوهش گلخانه اي با هدف ارزيابي تحمل به شوري نه پايه مركبات شامل: پايه  هاي نارنج، بكرائي، كلئوپاترا، رانگ پورلايم، رافلمون، ماكروفيلا و سيتروملو، سيترنج و پونسيروس بصورت فاكتوريل در قالب طرح پايه كاملا تصادفي با سه تكرار و چهار سطح شوري شامل: شاهد، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ ميلي مول در ليتر نمك NaCl، با هدايت الكتريكي به ترتيب ۱٫۵، ۴٫۵، 6.79 و 9.06 دسي زيمنس بر متر در دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان اجرا گرديد. نتايج نشان داد كه با افزايش سطح شوري، شاخص هاي تعداد برگ، ارتفاع گياه، سطح برگ، وزن تر و خشك برگ، ساقه و ريشه، تعداد و طول ريشه كاهش مي يابد. نتايج مقايسات ميانگين صفات مورد بررسي نشان داد كه اختلاف هاي معني داري بين پايه هاي مركبات وجود دارد. در بين پايه ها، نارنج، كلئوپاترا و رانگ پورلايم كمترين و پونسيروس، سيترنج و سيتروملو بيشترين كاهش در شاخص هاي رشدي اندام هوايي و ريشه را نشان دادند.