مقاله تاثير شوري محلول غذايي بر رشد، عملكرد و صفات كيفي گوجه فرنگي در سيستم كشت بدون خاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير شوري محلول غذايي بر رشد، عملكرد و صفات كيفي گوجه فرنگي در سيستم كشت بدون خاك
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله گوجه فرنگي
مقاله كلريد سديم
مقاله كشت بدون خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لايق معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: پيوست غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سميع زاده حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: خصوصي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات شوري محلول غذايي بر رشد، عملكرد و صفات كيفي گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Falkato) در سيستم كشت كيسه  اي، آزمايشي در قالب طرح پايه كاملا تصادفي با چهار سطح هدايت الكتريكي ۱٫۵ (شاهد) ۳٫۵، ۵٫۵ و ۶٫۵ دسي زيمنس بر متر و سه تكرار صورت گرفت. شاخص هاي رشدي از جمله عملكرد كل، عملكرد بازارپسند و غير بازارپسند، تعداد، قطر، ماده خشك و ميانگين وزن ميوه، تعداد و سطح برگ و تعداد گل در خوشه و همچنين برخي صفات كيفي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با افزايش هدايت الكتريكي محلول غذايي، عملكرد كل، ميانگين وزن ميوه و شاخص سطح برگ به طور معني داري كاهش يافت، در حالي كه درصد ماده خشك ميوه روندي افزايشي داشت. بيشترين عملكرد از تيمار محلول شاهد و تيمار ۳٫۵ دسي زيمنس بر متر به ترتيب با ۱۴٫۳۳ و ۱۳٫۲۵ كيلوگرم در متر مربع به دست آمد كه اختلاف معني داري بين اين دو تيمار وجود نداشت. اما تفاوت آنها با عملكرد تيمار هاي ۵٫۵ دسي زيمنس بر متر (۱۰٫۱۸ كيلوگرم در مترمربع) و ۶٫۵ دسي زيمنس بر متر (۹٫۷۳ كيلوگرم در مترمربع) معني دار بود (P=<0.01). همچنين با طبقه بندي ميوه ها بر اساس قطرميوه، در سه درجه مشخص شد كه با افزايش هدايت الكتريكي محلول غذايي درصد ميوه هاي درجه يك كاهش ولي درصد ميوه هاي درجه دو و سه افزايش مي يابد كه اين خود عامل مهمي در كاهش محصول بازارپسند است. تعداد ميوه، تعداد برگ و تعداد گل در خوشه در تيمار هاي آزمايشي اختلاف معني داري نشان ندادند. به طور كلي افزايش هدايت الكتريكي يا به عبارتي افزايش سطح شوري در محلول غذايي كشت هاي بدون خاك تا ۳٫۵ دسي زيمنس بر متر، تاثير معني داري بر عملكرد و برخي از اجزاي آن ندارد و نتايجي نزديك به هدايت الكتريكي نرمال، جهت پرورش گوجه فرنگي را سبب مي شود. اما در سطوح بالا تر عملكرد با شدت بيشتري تحت تاثير اين عامل بوده و كاهش معني داري را نشان مي دهد. همچنين با افزايش هدايت الكتريكي محلول غذايي، ميزان مواد جامد محلول، اسيد قابل تيتر، هدايت الكتريكي عصاره ميوه، درصد ماده خشك ميوه و ميزان ويتامين ث به طور معني داري افزايش مي يابد. اين در حالي است كه pH عصاره ميوه تفاوت معني داري نشان نمي دهد. افزايش سطوح شوري محلول غذايي همچنين سبب كاهش مقادير پتاسيم، نيتروژن، كلسيم و افزايش مقادير سديم و كلر در ميوه مي شود.