مقاله تاثير شوري و تنظيم کننده هاي رشد گياهي (کينتين و سايکوسل) بر رشد رويشي زيتون رقم دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۸۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تاثير شوري و تنظيم کننده هاي رشد گياهي (کينتين و سايکوسل) بر رشد رويشي زيتون رقم دزفول
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم کننده هاي رشد گياهي
مقاله تحمل
مقاله رشد رويشي
مقاله زيتون
مقاله شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي شيما
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي بندري عنايت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش وضعيت تحمل زيتون رقم دزفول به مقادير بارزي سديم کلريد در آب آبياري با استفاده از کاربرد تنظيم کننده هاي رشد گياهي سيتوکينين (کينتين) و سايکوسل مورد بررسي قرار گرفت. طرح آزمايشي به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تکرار بررسي شد. در اين آزمايش صفات تعداد برگ، سطح برگ، ميزان کلروفيل، طول ساقه و وزن خشک اندام هاي هوايي و ريشه اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده نشان داد که با افزايش سطح شوري طول شاخساره، نسبت قطر بالا به پايين ساقه، سطح برگ و وزن خشک هوايي کاهش يافت هر چند که در سطح %۵ اختلاف معني داري مشاهده نشد، اما با افزايش سطح شوري کاهش اختلاف تعداد برگ در سطح ۲۰۰ ميلي مول شوري و کاهش ميزان کلروفيل در سطح ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي مول شوري معني دار بود. با کاربرد ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر سايکوسل در سطح شوري ۵۰ ميلي مول، ميزان کلروفيل برگ به ميزان ۰٫۶۲ ميلي گرم در گرم وزن تر برگ و در سطح ۲۰۰ ميلي مول شوري وزن خشک ريشه به شاخساره به ميزان ۰٫۵۳۲ گرم افزايش يافت که در سطح %۵ اختلاف معني داري با شاهد مشاهده شد.