مقاله تاثير شيوه آموزش ايستگاهي بر عملكرد احياي قلبي- ريوي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثير شيوه آموزش ايستگاهي بر عملكرد احياي قلبي- ريوي دانشجويان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه آموزش
مقاله احياي قلبي- ريوي
مقاله عملكرد آموزش ايستگاهي
مقاله ارزيابي باليني مبتني بر مشاهده در ايستگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعابدين
جناب آقای / سرکار خانم: خدام حميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: داشتن مهارت و دانش كافي در امر احياي قلبي- ريوي (CPR) امروزه براي تمام گروه هاي دست اندركار پزشكي ضروري است. براي افزايش مهارت باليني دانشجويان در زمينه احيا، آموزش شبيه سازي شده توصيه مي شود. اين نوع آموزش باعث بهبود عملكرد شده و آنها را با تجهيزات و روند كار بهتر آشنا مي كند. در مطالعه حاضر، تاثير آموزش ايستگاهي بر عملكرد دانشجويان سنجيده شده است.
روش ها: اين تحقيق يك مطالعه مداخله اي، از نوع قبل و بعد است. با جمع آوري اطلاعات در دو مرحله قبل و بعد از مداخله با روش سرشماري از در ۳۷ دانشجويان پرستاري و مامايي ترم آخر دانشكده پرستاري و مامايي بويه كه به روش سرشماري مجموعا ۳۷ نفر انتخاب شده بودند، صورت گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات چك ليست استاندارد بود كه ميزان عملكرد پايه و پيشرفته CPR قبل و بعد از آموزش ايستگاهي به روش “ارزيابي باليني مبتني بر مشاهده در ايستگاه “(OSCE ) به كمك آن ثبت شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS 11.5 با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و آزمون آماري ناپارامتري ويلكاكسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اختلاف ميزان عملكرد پايه و پيشرفته دانشجويان در احياي قلبي- ريوي با توجه به ميانگين اطلاعات قبل (۳۲٫۹۵ ± ۱۲۰٫۴۳) و بعد (۲۲٫۶۶ ± ۳۴۰٫۸۶) از مداخله تفاوت آماري معني داري نشان داد.
نتيجه گيري: آموزش ايستگاهي CPR به صورت صحيح و كاربردي منجر به بهبود عملكرد دانشجويان پرستاري و مامايي در حيطه احياي قلبي- ريوي پايه و پيشرفته مي شود.