مقاله تاثير صفحات مستغرق و آب شکن در کنترل رسوب ورودي به آب گير جانبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير صفحات مستغرق و آب شکن در کنترل رسوب ورودي به آب گير جانبي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفحات مستغرق
مقاله کنترل رسوب
مقاله آب گير جانبي
مقاله آب شکن
مقاله بستر متحرک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري اسدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايوب زاده سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قدسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنترل رسوب در آب گيرها همواره از مسايل پيچيده مهندسي رودخانه است. قسمت عمده جريان وارد شده به آب گير از لايه هاي پاييني جريان در کانال اصلي که داراي غلظت بيشتري از رسوبات مي باشد تامين مي گردد. در اين تحقيق به طور هم زمان از دو سازه هم زمان آب شکن و صفحات مستغرق براي کاهش حجم رسوبات وارد شده استفاده شده است. اين صفحات با ايجاد جريان چرخشي و دور کردن رسوبات از دهانه آب گير باعث کاهش حجم ورود رسوبات به آب گير مي شود. ابعاد، تعداد و آرايش صفحات بر اساس مقادير توصيه شده طراحي مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور هدايت جريان به سمت آب گير و افزايش کارآيي صفحات، از آب شکن در ديواره مقابل آب گير در کانال اصلي استفاده شده است. اثر پارامترهاي طول آب شکن، فاصله آن از مقابل آب گير و زاويه آن با جريان در کانال اصلي مورد بررسي قرار گرفته است. طول آب شکن هاي به کار رفته ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتي متر و زواياي قرارگيري آب شکن ها ۴۵، ۹۰ و ۱۳۵ درجه با جهت جريان اصلي و همچنين مکان قرارگيري آب شکن ها در سه موقعيت متفاوت در مقابل آب گير بوده است. آزمايش ها براي سه نسبت آب گيري مختلف انجام شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که کارآيي صفحات با احداث آب شکن در ضلع مقابل آب گير افزايش پيدا کرده و مقدار ورود رسوبات به آب گير کاهش پيدا مي کند. براي نسبت آب گيري در واحد عرض برابر با ۳/۰ مقدار ورود رسوبات به آب گير به صفر مي رسد. با جابجايي آب شکن به اندازه دو برابر عرض دهانه آب گير به بالادست کانال اصلي، مقدار ورود رسوبات به آب گير به طور متوسط ۴۰ درصد کاهش مي يابد. همچنين ورود رسوبات به آب گير با استفاده از آب شکن با زاويه ۹۰ درجه نسبت به دو آب شکن با زواياي ۴۵ و ۱۳۵ به کمترين حد مي رسد.