مقاله تاثير طب سوزني الکتريکي بر گرگرفتگي زنان يائسه در شهرستان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير طب سوزني الکتريکي بر گرگرفتگي زنان يائسه در شهرستان کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب سوزني الکتريکي
مقاله يائسگي
مقاله گرگرفتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرود افسر
جناب آقای / سرکار خانم: فرود افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گرگرفتگي شايع ترين شکايت زنان يائسه است. به دليل عوارض درمان هورموني، مي توان از روش هاي مکمل درماني ديگري مانند طب سوزني براي تسکين گرگرفتگي استفاده کرد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير طب سوزني الکتريکي بر گرگرفتگي زنان يائسه انجام گرفت.
روش  تحقيق: در اين بررسي کار آزمايي باليني شاهد دار که به طور تصادفي انجام گرفت،  41 زن يائسه با شکايت گرگرفتگي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. براي گروه آزمون، طب سوزني الکتريکي به کار گرفته شد اما در گروه شاهد سوزن ها با چسب به نقاط مورد نظر در سطح پوست وصل شدند؛ به طوري که هيچ گونه جرياني از آن ها عبور نمي کرد. طول دوره درمان با طب سوزني ده هفته بود. سپس بيماران سه ماه تحت نظر بودند. تعداد گرگرفتگي در طول ده هفته درمان و سه ماه بعد در برگ ثبت مشاهدات ثبت گرديد. شدت گرگرفتگي پايان هفته هاي دوم، ششم و دهم درمان و همچنين سه ماه بعد توسط ابزار Visual Analogue Scale) يا (VAS اندازه گيري شد. از طرفي سطح هورمون تحريک  کننده فوليکول (FSH) و استراديول (E2) نيز در پايان ده هفته درمان و سه ماه بعد اندازه گيري شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون هاي T-test، X2، Wilcoxon،Mann-Whitney  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين دو گروه اختلاف معني داري از نظر تعداد متوسط گرگرفتگي ها و شدت آن در همه زمان هاي فوق (به جزء هفته دوم درمان) وجود داشت(P<0.001) . از طرفي بين ميانگين سطح دو هورمونFSH ،E2  در گروه آزمون و شاهد در انتهاي درمان و سه ماه بعد از درمان اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي فوق، انجام طب سوزني الکتريکي روش درماني مناسبي براي تسکين علايم گرگرفتگي در زنان يائسه  مي باشد.