مقاله تاثير طب سوزني بر وزوز گوش مقاوم به درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۵۷ تا ۴۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير طب سوزني بر وزوز گوش مقاوم به درمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزوزگوش
مقاله طب سوزني
مقاله Tinnitus Handicap Inventory

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركابي بنا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي سيدعبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي پور اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وزوزگوش به صورت درک صدا در غياب هر گونه تحريک خارجي تعريف مي گردد. حدود ۲-۱ درصد جمعيت، وزوزگوش شديد دارند. درمان هاي زيادي جهت درمان اين اختلال به کار گرفته شده است. يکي از اين درمان ها طب سوزني مي باشد. هدف از اين مطالعه يافتن شواهد علمي در زمينه اثر طب سوزني بر وزوزگوش مقاوم به درمان است.
روش بررسي: اين مطالعه يک مطالعه کارآزمايي باليني است. در اين مطالعه ۵۰ بيمار مبتلا به وزوزگوش مقاوم به درمان مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان امام خميني اهوازانتخاب و به دو گروه ۲۵ نفري بيمار و کنترل تقسيم شدند. گروه بيمار و گروه کنترل قبل و بعد از درمان، پرسشنامه  Tinnitus Handicap Inventoryرا پر نمودند. همچنين از همه ۵۰ بيمار آزمون شنوايي سنجي بعمل آمد. گروه بيمار، تحت درمان با طب سوزني در ۱۵ جلسه ۳۰ دقيقه اي قرار گرفتند. نتايج بر اساس T-test مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: در گروه بيمار و کنترل به ترتيب ميانگين دوره درگيري ۵٫۸ سال و ۵٫۶ سال بود. در گروه بيمار ميانگين نمرات پرسشنامه THI مورد مقايسه قرار گرفتند. در اين مقايسه بين نتايج قبل از درمان و بعد از درمان اختلاف معناداري مشاهده شد (p<0.03). هم چنين بين گروه بيمار بعد از درمان و گروه کنترل در مقايسه نتايج پرسشنامه اختلاف معناداري مشاهده شد.(p<0.02)
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه به نظر مي رسد که انجام طب سوزني جهت درمان وزوزگوش مفيد باشد بويژه در شرايطي که تا کنون درمان ثابت شده اي براي اين اختلال يافت نشده است.