مقاله تاثير طب فشاري بر ميزان اضطراب دانشجويان پرستاري و مامايي و تکنسين اتاق عمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۸۲ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير طب فشاري بر ميزان اضطراب دانشجويان پرستاري و مامايي و تکنسين اتاق عمل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله دانشجويان
مقاله طب فشاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ساقي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطاني پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اضطراب نوعي تشويش و نگراني است كه مي تواند بر توانايي يادگيري، تصميم گيري، عملكرد، اجرا و… دانشجويان رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي طي دوران تحصيل و فراگيري مهارت ها و تصميم گيري هاي باليني موثر باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، طب فشاري از روش هاي غيردارويي موثر بر كاهش اضطراب در افراد است.
هدف: تاثير طب فشاري بر ميزان اضطراب دانشجويان پرستاري، مامايي و اتاق عمل در بدو دوره كارآموزي باليني بررسي شد.
مواد و روش ها: اين پ‍‍‍ژوهش مطالعه کارآزمايي باليني يک سوکور است که در آن ميزان اضطراب ۶۶ نفر از دانشجويان دانشكده پرستاري، مامايي و اتاق عمل كه براي اولين بار به محيط هاي باليني «نوزادان، زايمان و اتاق عمل» براي کارآموزي آمده بودند، به طور تصادفي در دو گروه مداخله P6 و Thumb قرار گرفتند. ابزار در اين مطالعه پرسش نامه هايي مشتمل بر دو بخش بود: ۱) از ويژگي هاي دموگرافي نمونه ها دو مورد سن و جنس ثبت شد. ۲) ميزان اضطراب آشکار و پنهان نمونه ها قبل و بعد از مداخله P6 و Thumb با مقياس اشپيل برگر بررسي شد. پس از جمع آوري و ثبت داده ها، تجزيه و تحليل با نرم افزار  SPSS16انجام شد. تحليل قدرت مطالعه نيز با نرم افزار stata صورت گرفت.
نتايج: ميانگين سني دانشجويان ۲۱٫۲۶±۱٫۸۰ سال بود و ۹۳٫۹ درصد نمونه ها مونث بودند. دو گروه مداخله P6 وThumb  از نظر سن و جنس همگن شده بودند. بين ميانگين اضطراب آشکار و پنهان در کل دانشجويان قبل از مداخله  P6و Thumb اختلاف آماري معني دار بدست نيامد و دو گروه از اين نظر همگن بودند. ميانگين اضطراب آشكار و پنهان پس از مداخله (فشار بر نقطه P6) در دانشجويان پرستاري و اتاق عمل افزايش نشان داد. در حالي كه ميانگين نمره اضطراب آشكار و پنهان بعد از اعمال فشار نسبت به قبل از مداخله در دانشجويان مامايي كاهش يافت و اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد نداشتن تاثير طب فشاري بر ميزان اضطراب دانشجويان پرستاري، مامايي و اتاق عمل ناشي از شرايط محيطي ويژه بخش هاي نوزادان و اتاق عمل، علل مراجعه مددجويان و نيز حساس بودن موقعيت آنان باشد.