مقاله تاثير طب فشاري بر نقطه هوگوي دست راست بر شدت درد فاز فعال زايمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير طب فشاري بر نقطه هوگوي دست راست بر شدت درد فاز فعال زايمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت درد
مقاله فاز فعال زايمان
مقاله طب فشاري
مقاله نقطه هوگو
مقاله زنان نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازگلي گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: صديق صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: درد زايمان در رديف شديدترين دردهاي انسان است. درد شديد و كنترل نشده زايمان باعث بروز عوارض نامطلوب براي مادر و جنين مي شود. با وجود استفاده از داروهاي مختلف تسكين دهنده درد، كنترل درد زايمان هنوز يكي از معضلات بهداشتي – درماني است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير طب فشاري بر نقطه هوگوي دست راست بر شدت درد مرحله اول زايمان در زنان نخست زا انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي كنترل دار در ۷۰ زن باردار واجد شرايط انجام شد كه به صورت تصادفي در دو گروه فشار بر نقطه هوگو و شاهد قرار گرفتند. مداخله در ديلاتاسيون هاي ۵-۴، ۷-۶ و ۱۰-۸ سانتي متر و در طول ۶ انقباض رحمي انجام شد. داده ها با استفاده از مقياس درجه بندي عددي جمع آوري شد. از آزمون من – ويتني و ويلكاكسون براي بررسي داده ها استفاده شد.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري بين ۲ گروه از نظر سن مادر، سطح تحصيلات، شغل، وضعيت حاملگي (خواسته يا ناخواسته بودن)، الگوي انقباضات رحمي (تعداد، مدت و شدت)، نمره بيشاب، تقويت زايمان با اكسي توسين و وزن نوزاد وجود نداشت. ميانگين كاهش نمره درد بعد از اولين مداخله در گروه هوگو -۳٫۰۶ و در گروه شاهد -۰٫۴۳ بود (P<0.001). در دومين مداخله، ميانگين كاهش نمره درد در گروه هوگو -۳٫۴۶ و در گروه شاهد -۰٫۲۳ بود (P<0.001). در سومين مداخله، ميانگين كاهش نمره درد در گروه هوگو -۳٫۳۱ و در گروه شاهد -۰٫۲۳ بود (P<0.001).
نتيجه گيري: فشار بر نقطه هوگو در كاهش درد زايمان موثر است. تداوم طب فشاري موجب افزايش تسكين درد زايمان مي شود.