مقاله تاثير طب فشاري در نقطه SP6 بر شدت درد زايمان و نوع زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير طب فشاري در نقطه SP6 بر شدت درد زايمان و نوع زايمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله درد
مقاله درد زايمان
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: لميعيان مي نور
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برخلاف تصور قديمي که بروز درد در طول زايمان اجتناب ناپذير است و بايد تحمل شود. امروزه تسکين درد به عنوان تفکري جديد مطرح شده است. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير طب فشاري در نقطه SP6 بر شدت درد ليبر و نوع زايمان مي باشد.
روش کار: يک کارآزمايي باليني يک سو کور جهت بررسي تاثير طب فشاري در نقطه SP6 بر شدت درد ليبر و نوع زايمان، در بيمارستان مريم شهر تهران در سال ۱۳۸۷ انجام شد. واحدهاي پژوهش ۱۳۱ زن باردار با حاملگي ترم و در حال ليبر بودند که با روش تخصيص تصادفي به گروه فشار روي SP6 41) نفر)، گروه لمس SP6 41) نفر) و گروه مراقبت معمول ۴۹) نفر) تقسيم شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آمار توصيفي و آناليز واريانس و آزمونهاي غير پارامتريک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: مقايسه ميانگين تفاضل تعديل شده شدت درد زايمان در ۲ دقيقه بعد از شروع مداخله، بين سه گروه مورد مطالعه کاهش آماري معني داري را نشان داد (P<0.001)، وليکن در مراحل پس از ۳۰ دقيقه مداخله و نيز ۳۰ دقيقه پس از اتمام مداخله اختلاف آماري معني داري نداشتند. در مقايسه نوع زايمان بين سه گروه اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته ها نشان مي دهد که اعمال فشار روي SP6 در مقطع زماني ۲ دقيقه بعد از مداخله بر شدت درد موثر بوده است و مي تواند يک روش تکميلي احتمالا موثر براي کاهش درد زايمان باشد.