مقاله تاثير طب فشاري در نقطه SP6 بر ميزان مصرف مسكن زنان در حال زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۷۴ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثير طب فشاري در نقطه SP6 بر ميزان مصرف مسكن زنان در حال زايمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله مصرف مسکن
مقاله پتيدين
مقاله ليبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: لميعيان مي نور
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به عوارض بالقوه ضد دردها و عوامل آناستتيك در اداره درد زايمان، مي توان روش هاي غيردارويي تسكين درد را جايگزين آن ها نمود. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير طب فشاري در نقطه Spleen Point 6 بر ميزان مصرف مسكن در زنان در حال زايمان مي باشد.
مواد و روش کار: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني يك سوكور در سال ۸۷ انجام شد. ۱۳۱ زن باردار با حاملگي ترم و در حال زايمان به صورت تصادفي انتخاب و به سه گروه آزمون (فشار روي SP6 : 41 نفر) و دو گروه كنترل يك (لمس SP6 : 41 نفر) و كنترل دو (مراقبت معمول: ۴۹ نفر) تقسيم شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي، با استفاده از نرم افزار 16 – SPSSانجام گرفت.
يافته ها: مقايسه ميانگين مصرف دارو بين سه گروه مورد مطالعه نشان داد، ميزان مصرف دارو در گروه آزمون نسبت به دوگروه كنترل كاهش آماري معني داري داشته است (p=0.006)ميانگين مصرف داروي پتيدين نيز در گروه آزمون از نظر آماري كاهش معني داري را نشان داد (p=0.02)
نتيجه گيري: يافته ها نشان مي دهد كه اعمال فشار روي نقطه
SP6 يك روش موثر براي كاهش مصرف داروهاي رايج در ليبر به ويژه داروي پتيدين مي باشد .