مقاله تاثير طب فشاري نقطه LI4 بر درد مرحله اول زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثير طب فشاري نقطه LI4 بر درد مرحله اول زايمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله درد زايمان
مقاله نقطه LI4
مقاله تسکين درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدزاده اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شاهپوريان فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي اورك روح انگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بسياري از زنان تمايل دارند که از روش هاي تهاجمي و دارويي براي کاهش درد زايمان پرهيز نمايند. از آن جا که طب فشاري به عنوان يکي از روش هاي غير دارويي کنترل درد مطرح مي باشد، مطالعه اي به منظور بررسي تاثير طب فشاري نقطه LI4 بر درد مرحله اول زايمان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني يک سو کور ۱۰۰ زن باردار که جهت انجام زايمان با ديلاتاسيون (۵-۳ سانتي متر) بستري شده بودند، به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (۲۰ دقيقه فشار بر روي نقطهLI4 ) و گروه کنترل (۲۰دقيقه لمس نقطهLI4 ) قرار داده شدند. شدت درد زايمان با استفاده از خط کش مدرج ده قسمتي(Visual analogue scale) بلافاصله پس از مداخله، ۲۰، ۶۰ دقيقه و سپس هر يک ساعت تا شروع مرحله دوم زايمان مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد ميزان شدت درد در دو گروه قبل از مداخله اختلاف آماري معني دار نداشت. ميزان شدت درد بلافاصله پس از طب فشاري، ۲۰ دقيقه، ۶۰ دقيقه و ۱۲۰ دقيقه پس از آن بين دو گروه آزمايش و کنترل اختلاف معني دار آماري(P<0.001) نشان داد و شدت درد در گروه آزمايش کم تر از گروه کنترل بود. ليکن پس از آن و هم چنين در شروع مرحله دوم زايمان در ميزان شدت درد در دو گروه اختلافي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که انجام طب فشاري نقطه LI4 سبب کاهش شدت درد زايمان شده و اين روش آسان، غيرتهاجمي و بي خطر که نياز به صرف هيچ گونه هزينه ندارد، مي تواند به طور موثري در کاهش درد زايمان مفيد باشد.