مقاله تاثير طب فشاري نقطه LI4 بر طول مراحل زايمان، شاخص هاي فيزيولوژيک مادر و نمره آپگار نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۱۶ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير طب فشاري نقطه LI4 بر طول مراحل زايمان، شاخص هاي فيزيولوژيک مادر و نمره آپگار نوزاد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله مراحل زايمان
مقاله آپکار نوزاد
مقاله شاخص هاي فيزيولوژيک مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدزاده اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شاهپوريان فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي اورك روح انگيز
جناب آقای / سرکار خانم: پورحيدري محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زايمان طولاني با زايمان سزارين و کاهش PH بندناف همراه است. همچنين خونريزي و عفونت که با زايمان طولاني همراه هستند، از علل منتهي به مرگ مادر محسوب مي شوند. به دليل اهميت طول زايمان اين مطالعه تاثير طب فشاري نقطه LI4 را بر طول مراحل زايمان، شاخص هاي فيزيولوژيک مادر و نمره آپگار نوزاد مورد بررسي قرار مي دهد.
مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي با گروه شاهد بر روي ۱۰۰ زن باردار ترم که در فاز فعال مرحله اول زايمان (اتساع ۵-۳ سانتي متر) بوده به مرکز آموزش درماني فاطميه شهرستان شاهرود مراجعه کردند، انجام شده است. نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه آزمايش (طب فشاري ۵۰ نفر) و شاهد (لمس ۵۰ نفر) تقسيم شدند. گروه آزمايش، ۲۰ دقيقه طب فشاري در نقطهLI4  در هر دو دست به طور همزمان و گروه شاهد به همان طريق لمس در همان نقطه را بدون هيچ فشاري دريافت نمودند.
نتايج: نتايج مطالعه نشان داد که طول مراحل اول و دوم زايمان در گروه طب فشاري به طور معناداري از گروه شاهد کم تر است (
P=0.038 و P=0.001). يافته ها اختلاف آماري معناداري بين دو گروه را از نظر شاخص هاي فيزيولوژيک مادر (تعداد نبض و تنفس) نشان نداد. بين نمرات آپگار دقايق اول و پنجم نوزاد نيز اختلاف آماري معناداري بين دو گروه مشاهده نشد (P=0.3 و P=0.2).
نتيجه گيري: از يافته هاي اين پژوهش مي توان استنباط کرد که طب فشاري نقطه LI4 سبب کاهش طول مراحل اول و دوم زايمان شده و بر روي نبض و تنفس مادر و نمره آپگار نوزاد تاثيري ندارد. لذا استفاده از اين روش نوين، بي خطر و ساده که نياز به صرف هيچ گونه هزينه وابزار ندارد، در مراکز زايمان توصيه مي شود.