مقاله تاثير عدالت سازماني، رابطه رهبر- عضو، اعتماد و توانمندسازي روان شناختي بر رفتارهاي شهروندي سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير عدالت سازماني، رابطه رهبر- عضو، اعتماد و توانمندسازي روان شناختي بر رفتارهاي شهروندي سازماني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله عدالت سازماني
مقاله اعتماد
مقاله توانمندسازي روان شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري كامل مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين خصيصه هاي هر سازمان براي کار در شرايط متغير امروزي، داشتن افرادي است که مايلند در تغييرات موفقيت آميز سازمان، بدون وجود الزامات رسمي شغل، مشارکت داشته باشند. رفتارهايي که از انتظارات رسمي نقش فراتر رفته و براي بقا سازمان خيلي مهم و حتي ضروري هستند و به عنوان رفتارهاي شهروندي سازماني تعريف شده اند. رفتار شهروندي سازماني از جمله عوامل مهمي است که در تعالي سازمان نقش مهمي را برعهده دارد. زمينه هاي بروز رفتار شهروندي سازماني نيازمند ريشه ها و پشتوانه هاي قوي مي باشد که باعث بروز چنين رفتاري از سوي کارکنان مي گردد. در صورتي که بتوان ريشه هاي رفتار شهروندي را تقويت کرد، اين رفتار، شکوفايي و تعالي را در پي خواهد داشت.
در اين مقاله سعي شده با استفاده از الگوي توسعه يافته مبادله اجتماعيِ رفتارهاي شهروندي سازماني، به بررسي رابطه بين عدالت سازماني، رابطه رهبر- عضو، اعتماد به سرپرست، توانمندسازي روان شناختي و رفتارهاي شهروندي سازماني پرداخته شود. در ايجاد اين الگو دو ويژگيِ بافت اجتماعي که کارکنان در آن کار مي کنند مورد بررسي قرار مي گيرد: عدالت و کيفيت رابطه بين شخصي (رابطه رهبر- عضو).
عدالت (عدالت درک شده) و کيفيت رابطه، کارکناني را با ظرفيت روان شناختي ارايه مي کند که با کاهش ريسک (اعتماد به سرپرست) مرتبط با انجام رفتارهاي عمومي و توسط انگيزش کارکنان (از طريق توانمندسازي روان شناختي) در رفتارهاي شهروندي سازماني مشارکت مي کنند.
نتايج اين مقاله نشان مي دهد که ادراک کارکنان از عدالت به طور مثبتي با اعتماد به سرپرست و توانمندسازي روان شناختي رابطه دارد. ادراکات کارکنان از رابطه رهبر- عضو نيز به طور مثبتي با اعتماد به سرپرست و توانمندسازي روان شناختي رابطه دارد. هم چنين اعتماد به سرپرست و توانمندسازي روان شناختي به طور مثبتي با رفتارهاي شهروندي سازماني ارتباط دارد.