مقاله تاثير عدم قطعيت تغيير اقليم بر دما و بارش حوضه آيدوغموش در دوره ۲۰۶۹ – ۲۰۴۰ ميلادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در دانش آب و خاك (دانش كشاورزي) از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير عدم قطعيت تغيير اقليم بر دما و بارش حوضه آيدوغموش در دوره ۲۰۶۹ – ۲۰۴۰ ميلادي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اقليم
مقاله حوضه آيدوغموش
مقاله عدم قطعيت
مقاله وزن دهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشفته پريساسادات
جناب آقای / سرکار خانم: مساح بواني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق تاثير ناشي از پديده تغيير اقليم بر دما و بارش حوضه آيدوغموش را تحت سناريوي اقليميA2  و براي دوره ۲۰۴۰-۲۰۶۹ ميلادي (۲۰۵۰s) با در نظر گرفتن عدم قطعيت مربوط به مدل هاي AOGCM مورد بررسي قرار مي دهد. ابتدا مقادير دما و بارش ماهانه هفت مدل AOGCM (مدل هاي گزارش (TAR در دوره پايه ۲۰۰۰-۱۹۷۱ و دوره آتي، براي منطقه مورد مطالعه تهيه گرديد. سپس اين مقادير به صورت مکاني و زماني براي حوضه آيدوغموش کوچک مقياس شدند. نتايج در مجموع نشان مي دهد که دماي حوضه در دوره ۲۰۵۰s بين ۱ تا ۶ درجه سانتي گراد نسبت به دوره پايه افزايش مي يابد. اين افزايش براي فصول زمستان و بهار بين ۱ تا ۴٫۵ درجه سانتي گراد و براي فصول تابستان و پاييز بين ۲ تا ۶ درجه سانتي گراد مي باشد. اين در حالي است كه حوضه در دوره ۲۰۵۰s شاهد افزايش بارش عمدتا براي فصول پاييز و زمستان و كاهش آن براي ديگر فصول بوده و همچنين محدوده تغييرات بارش -۸۰ تا ۱۰۰% خواهد بود. توزيع هاي احتمالاتي ماهانه دما و بارش منطقه براي دوره ۲۰۵۰s با استفاده از تكنيک وزن دهيMean Observed Temperature Precipitation  توليد گرديدند. نتايج در مجموع نشان مي دهد كه مدلHadCM3  نسبت به ساير مدل ها بيشترين وزن را براي هر دو متغير دما و بارش به خود اختصاص داده است.