مقاله تاثير عصاره آبي-الکلي دانه خرنوب بر ميزان گلوکز و ليپيد هاي خون در موش صحرايي ديابتي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره آبي-الکلي دانه خرنوب بر ميزان گلوکز و ليپيد هاي خون در موش صحرايي ديابتي نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه خرنوب
مقاله گلوکز
مقاله کلسترول تام
مقاله HDL-C
مقاله تري گليسيريد
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري مختار
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: شاه اميرطباطبايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت مليتوس مهم ترين بيماري متابوليک انسان است که منجر به هيپرگليسمي و هيپرليپيدمي مي شود. از آن جا که گياهان دارويي منابع غني از آنتي اکسيدان هاي طبيعي هستند و عوارض جانبي آن ها نيز کمتر است، تاثير عصاره آبي-الکلي دانه خرنوب بر غلظت گلوکز و چربي خون در موش صحرايي ديابتي نر در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، ۵۶ سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار و با وزن تقريبي ۲۲۰-۲۱۰ گرم به طور تصادفي در هفت گروه هشت تايي تقسيم شدند: گروه کنترل بدون تيمار دارويي، گروه دريافت کننده حلال عصاره که روزانه فقط آب مقطر دريافت نمودند، گروه کنترل تيمار شده با عصاره آبي-الکلي دانه خرنوب(۶۰۰ mg/kg) ، گروه کنترل ديابتي که فقط استرپتوزتوسين دريافت کردند و گروه هاي تجربي ۳ و ۲ و ۱ که علاوه بر ديابتي شدن يعني دريافت استرپتوزتوسين به ترتيب روزانه مقادير ۶۰۰ (mg/kg) و ۳۰۰ و ۱۵۰ عصاره آبي الکلي دانه خرنوب را به صورت خوراکي و به مدت ۱۶ روز دريافت کردند. در پايان دوره آزمايش، از همه گروه ها نمونه خوني تهيه گرديد و ميزان گلوکز و چربي خون آن ها اندازه گيري شد. نتايج با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس و نرم افزار SPSS 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مقاديرP<0.05  معنادار تلقي گرديد.
يافته ها: مقدار گلوکز سرم در گروه هاي تجربي ۳ و ۲ و ۱ به ترتيب ۵۶٫۷۵±۶۰۶ و ۵۶٫۱۳±۵۸۲ و ۳۳٫۰۱±۵۷۶ بود که نسبت به گروه کنترل ديابتي (۲۵٫۲۳±۶۸۵) کاهش معناداري را نشان داد. ميزان کلسترول تام سرم نيز در گروه هاي تجربي ۳ و ۲ و ۱ به ترتيب ۵٫۴۴±۵۷ و ۶٫۵۲±۵۵ و ۶٫۹۳±۶۱ بود که نسبت به گروه کنترل ديابتي (۵٫۳۱±۷۰) کاهش معناداري را نشان داد. ميزان HDL-C سرم فقط در گروه تجربي۲  (2.87±۲۴) نسبت به گروه کنترل ديابتي (۱٫۵۹±۲۲) افزايش معناداري را نشان داد. مقدار تري گليسريد سرم نيز فقط در گروه تجربي۲  (8.96±۹۲) نسبت به گروه کنترل ديابتي (۹٫۰۳±۱۰۵) کاهش معناداري را نشان داد.
نتيجه گيري: عصاره آبي-الکلي دانه خرنوب ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون را کاهش داده است. ميزان HDL-C نيز به دنبال مصرف اين عصاره افزايش نشان داده است.