مقاله تاثير عصاره آبي زعفران (.Crocus sativus L) بر ژنوتوکسيسيتي ماکروفاژهاي موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره آبي زعفران (.Crocus sativus L) بر ژنوتوکسيسيتي ماکروفاژهاي موش سوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره آبي زعفران
مقاله تکنيک کامت
مقاله سولفورموستارد
مقاله ماكروفاژ
مقاله شكست DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمودآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: تخريب اکسيداتيو DNA نقش مهمي در موتاژنز، پيري و سرطان بازي مي کند. هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير عصاره آبي زعفران بر ميزان محافظت DNA در مقابل شکست ناشي از آلودگي به سولفورموستارد در ماکروفاژ و تاثير احتمالي آن به عنوان عامل آنتي ژنوتوکسيک بود.
مواد و روش ها: تعداد مناسب ماکروفاژ از صفاق موش سوري جدا شد و پس از تاييد زنده بودن، به صورت در شيشه با kMnO4 و سولفورموستارد در حضور و عدم حضور عصاره آبي زعفران تيمار شد. ميزان سميت ناشي از سولفورموستارد با سنجش MDA و GSH برحسب نانومولار بر ميلي گرم پروتئين و ميزان شکست DNA را به روش کامت و برحسب ميزان حرکت DNA در ميدان الکتروفورز و درصد DNA باقي مانده در هسته سلول ارزيابي شد.
يافته ها: ميزان MDA در سلول هاي نرمال، سلول هاي تيمارشده با kMnO4، سولفورموستارد و سولفورموستارد+عصاره زعفران به ترتيب ۷۱٫۰±۶٫۹، ۳۲٫۰±۴٫۲، ۲۱٫۰±۵٫۲، ۳۹٫۰±۸۱٫۴ نانومولار بر ميلي گرم پروتئين و ميزانGSH 1.9±۰٫۸، ۰٫۹۵±۹٫۴، ۱٫۲±۹٫۳ ۵۵٫۰±۱٫۵ نانومولار بر ميلي گرم پروتئين بود. در سلول هاي نرمال متوسط حرکتDNA ، ۴۳٫۱±۱٫۲۳ ميکرومتر و در سلول هاي تيمارشده باkMnO4، سولفورموستارد و سولفورموستارد+عصاره زعفران به ترتيب ۶٫۴±۳۳٫۲۸، ۴۲٫۴±۴۵٫۴۰ و ۹۲٫۴±۷۵٫۳۹ ميکرومتر بود. ميزان DNA باقي مانده در هسته در سلول هاي نرمال، کنترل مثبت، سولفورموستارد و سولفورموستارد+عصاره زعفران به ترتيب ۶٫۳±۳٫۹۹، ۸٫۳±۷٫۲۰، ۳٫۴±۶۱٫۲۲ و ۸٫۴±۵٫۶۵ و بيان گر تاثير معني دار عصاره زعفران در کاهش شکست DNA در سلول هاي آلوده به خردل بود.
نتيجه گيري: نتايج بيانگر اثرات آنتي ژنوتوکسيک عصاره آبي زعفران در محافظت DNA در مقابل شکست اکسيداتيو ناشي از خردل است. مصرف خوراکي اين گياه به صورت مکمل غذايي احتمالا مي تواند از عوارض ناشي از اين عوامل پيشگيري کند.