مقاله تاثير عصاره آبي گياه رازيانه بر ميزان ترشح هورمون پرولاکتين وشيردهي موش رت ماده نژاد Wistar که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره آبي گياه رازيانه بر ميزان ترشح هورمون پرولاکتين وشيردهي موش رت ماده نژاد Wistar
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرولاکتين
مقاله رازيانه
مقاله شيردهي
مقاله عصاره آبي
مقاله موش رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياهي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نصرآبادي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراقبت از فرزندان پس از تولد و تغذيه آنان از مسايلي است که اهميت آن بر هيچ کسي پوشيده نيست. در اين ميان فرايند شيردهي،مهم ترين بخش تغذيه نوزاد مي باشد و در برابر آن نبود تغذيه سالم و کافي براي نوزادان از مسايل مهمي است که پرداختن به آن ضروري مي نمايد. لذا جهت بهبود شيردهي و افزايش شير مادران راه هاي درماني مورد نياز است که برطرف کردن اين نقيصه اغلب از طريق داروهاي شيميايي صورت مي گيرد. عوارض جانبي ناشي از مصرف اين داروها انسان را به سوي استفاده از داروهاي گياهي کشانده است. گياه رازيانه يکي از اين موارد مي باشد .در اين مطالعه از ۷۵ موش رت ماده بالغ نژاد ويستار، ۳ – ۲ ماهه وزن تقريبي (۱۸۰ – ۲۰۰) گرم استفاده گرديده است. حيوانات به ۴ گروه تجربي و يک گروه کنترل تقسيم شدند. چهار گروه تجربي به مدت ۵، ۱۰ و ۱۵ روز به ترتيب دوزهاي ۳۵، ۷۰، ۱۴۰ و ۲۸۰ ميکروليتر از عصاره آبي دانه گياه رازيانه را دريافت کردند. در همين مدت گروه کنترل سرم فيزيولوژي را به صورت درون صفاقي (IP) دريافت کردند. در طي آزمايش پس از اتمام ۵، ۱۰ و ۱۵ روز از حيوانات براي سنجش هورموني خون گيري به عمل آمد و ميزان هورمون پرولاکتين مورد سنجش قرار گرفت. در طي آزمايش نوزادان روزانه در ساعت مشخصي توزين مي شدند. در پايان تاثير عصاره بر شيردهي با کمک دومورد سنجش شد. ۱٫ تغيير ميزان پرولاکتين مادران. ۲٫ تغيير وزن نوزادان شيرخوار.
به منظور بررسي نتايج آماري از آزمون Tukey ,Dunnett استفاده شد و مقادير داراي اختلاف در سطح P<0.05 و براي آزمونDunnett ، P<0.025 نشان داده شد
بر اساس نتايج حاصل از سنجش هورموني، با توجه به اين نکته که ميزان پرولاکتين بطور طبيعي در موش هاي رت ماده نژاد ويستار۲۳ ,۳ – ۱۳ ,۷ ng/ml  است تزريق عصاره مذکور تغييري خارج از اين محدوده نداده است. البته دوزهاي ۱۴۰ و ۲۸۰ نسبت به دوزهاي ۳۵ و ۷۰ دراين محدوده افزايش معني داري نشان داده اند اما اين ميزان افزايش پرولاکتين جهت افزايش شير مادر و بالطبع افزايش وزن نوزادان کافي نيست.