مقاله تاثير عصاره اتانولي ۷ گونه گياه دارويي عليه باکتري هاي جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت مجاري ادراري در شهرستان گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۷۴ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره اتانولي ۷ گونه گياه دارويي عليه باکتري هاي جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت مجاري ادراري در شهرستان گرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر آنتي باکتريال
مقاله گياهان دارويي
مقاله عفونت مجاري ادراري
مقاله شهرستان گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيايي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: مازندراني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت مجاري ادراري يكي از شايع ترين مشكلات باليني در دنيا محسوب مي شود. علي رغم درمان توسط آنتي بيوتيك هاي متنوع، همچنان شيوع عفونت و خطر مقاوم شدن باكتري ها در طي درمان نسبت به آنتي بيوتيك ها وجود دارد.
هدف: اين تحقيق به منظور بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره اتانولي ۷ گونه از گياهان دارويي بومي استان گلستان عليه باکتري هاي مولد عفونت مجاري ادراري انجام شده است.
روش بررسي: گونه ها از زيستگاه هاي طبيعي خود واقع در استان گلستان جمع آوري و پس از خشك شدن، عصاره اتانولي آ ن ها به روش پرکولاسيون تهيه شد. بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره ها به روش انتشار در آگار و به کمک ديسک صورت گرفت. پس از سه بار تكرار هر آزمون، ميانگين قطر هاله عدم رشد اندازه گيري و ثبت شد. سپس با استفاده از روش Broth microdilution حداقل غلظت بازدارندگي از رشد باكتري ها، تعيين شد.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان داد كه عصاره زرشک با حداکثر ميانگين قطر هاله عدم رشد ۲۹٫۴ ميلي متر عليه باكتري استافيلوكوكوس اپيدرمايديس بهترين اثر را نشان داد. حساس ترين باکتري ها شامل اسينتوباکتر كالكواستيكوس، استافيلوكوكوس اورئوس، استافيلوكوكوس اپيدرمايديس و استافيلوكوكوس ساپروفيتيكوس به ترتيب با قطر هاله عدم رشد ۲۰٫۱، ۲۶، ۲۹٫۴ و ۲۸٫۵ ميلي متر بودند. باکتري هاي سودوموناس ائروژينوزا، سيتروباكتر فروندي، کلبسيلا پنومونيه و پروتئوس ميرابيليس نسبت به تمام عصاره گياهان مورد بررسي مقاومت نشان دادند. همچنين عصاره الكلي گياهان در مقادير  100mg/mlبهترين اثر ضدباكتريايي را داشت. حداقل غلظت بازدارندگي از رشد عصاره گياه زرشک عليه استافيلوكوكوس اپيدرمايديس ۰٫۰۹mg/ml و پايين تر از ساير انواع عصاره ها بود. باکتري هاي گرم مثبت حساسيت بيشتري نسبت به باکتري هاي گرم منفي نشان دادند.
نتيجه گيري: با توجه به مصارف فراوان اين گونه ها در طب سنتي منطقه در درمان علايم عفونت مجاري ادراري و همچنين اثر بهينه ضدباكتريال گونه هاي مورد مطالعه، بررسي مدل هاي حيواني و تعيين اثرات باليني آنها در طرح هاي آينده پيشنهاد مي شود.