مقاله تاثير عصاره الکلي دانه شويد (Anethum graveolens) بر بافت بيضه و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره الکلي دانه شويد (Anethum graveolens) بر بافت بيضه و اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر نژاد ويستار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخم شويد
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله بيضه
مقاله موش صحرايي
مقاله عصاره الکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت منش معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نصرآبادي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش سريع و بي رويه جمعيت در جهان و مشکلات ناشي از آن، يکي از مشکلات اساسي قرن حاضر است. لذا مطالعه بر روي گياهان دارويي که بتوانند در کاهش باروري موثر باشند، داراي اهميت مي باشد. در اين تحقيق تاثير احتمالي عصاره دانه شويد بر بافت بيضه و اسپرماتوژنز مورد بررسي قرار گرفته است.
حيوانات مورد استفاده در اين ازمايش، ۲۴ سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار بود که در قالب سه گروه ۸ تايي شامل دو گروه تجربي و يک گروه کنترل دسته بندي شدند. به گروه هاي تجربي روزانه ميزان۵۰ mg/Rat  و ۱۰۰ عصاره الکلي دانه شويد به صورت درون صفاقي طي مدت ۱۵ روز تزريق گرديد. در همين مدت گروه کنترل سرم فيزيولوژيک دريافت نمودند. در روز شانزدهم حيوانات تشريح شده و اندام هاي بيضه، اپيديديم و دفران آنها به دقت خارج گرديدند و به منظور بررسي اثرات احتمالي عصاره الکلي دانه شويد، مورد مطالعات مورفومتريک قرار گرفتند. سپس مقاطع بافتي از بيضه جهت مطالعات هيستولوژيک آماده گرديد. نتايج به دست آمده با استفاده از آزمون آماري ANOVA و تست Tukey در سطح معني داري p≤۰٫۰۵ بررسي گرديدند
تجزيه و تحليل آماري نتايج نشان داد وزن و حجم بيضه ها در گروه هاي تجربي نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري داشته است. هيچگونه اختلاف معني داري در وزن اپيديديم و اپيديديم و کانال دفران بين گروه هاي تجربي و کنترل مشاهده نگرديد. قطر لوله هاي اسپرم ساز در گروه هاي آزمايشي نسبت به گروه کنترل داراي کاهش معني داري مي باشد. تعداد اسپرماتوگوني ها و اسپرماتوسيت هاي اوليه نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري داشته است. تعداد اسپرم ها و اسپرماتيدها فقط در دوز۱۰۰ mg/rat  نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري يافته است. با توجه به نتايج حاصل، به نظر مي رسد که عصاره الکلي دانه شويد با اثر بر روي بافت بيضه مي تواند زنجيره اسپرماتوژنز را دچار اختلال کرده و سبب کاهش توليد اسپرم گردد.