مقاله تاثير عصاره الکلي سياهدانه بر ميزان پروليفريشن و آپوپتوزيس سلول هاي سرطاني کليه رده ACHN که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره الکلي سياهدانه بر ميزان پروليفريشن و آپوپتوزيس سلول هاي سرطاني کليه رده ACHN
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوتيک
مقاله سلول هاي ACHN
مقاله سلول هاي L929
مقاله سيتوتوکسيک
مقاله سياهدانه
مقاله عصاره الکلي
مقاله فلوسيتومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبسي نفيسه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي راد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: راستين مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورمشهدي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: زماني تقي زاده رابع شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: احدي بي بي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سياه دانه (Nigella sativa) گياهي ازتيره آلاله٬ علفي، يک ساله يا پايا است. ترکيبات اين گياه داراي خواص ضد سرطاني هستند. اين مطالعه با هدف بررسي اثر سايتوتوکسيک و آپوپتوتيک عصاره الکلي سياهدانه بر روي رشد سلول هاي سرطاني کليه انسان رده ACHN و سلول هاي غير سرطاني سالم رده L929 انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي غلظت هاي مختلف عصاره الکلي سياهدانه در محيط کشت، روي سلول هايACHN  و L929 اثر داده شد. پس از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت، تغييرات مورفولوژيک ايجاد شده با ميکروسکوپ معکوس ارزيابي گرديد. با آزمون MTT اثر غلظت هاي عصاره بر درصد سلول هاي زنده هر دو رده سلولي در زمان هاي مذکور، از نظر کمي بررسي شد. بررسي ميزان آپوپتوز با کيت فسفاتيديل سرين با استفاده ار دستگاه فلوسيتومتري مشخص گرديد. داده ها با استفاده از آناليز آماري واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي  Tukeyآناليز شد.
يافته ها: نتايج آزمون MTT نشان داد که غلظت هاي ۷۵۰mg/ml و بالاتر عصاره بر سلول هاي رده ACHN و غلظت هاي ۱۲۵۰mg/ml و بالاتر عصاره بر روي سلول هاي رده L929 موجب کاهش معني دار تعداد سلول هاي زنده ACHN و L929 مي گردد (P<0.05). نتايج بدست آمده از فلوسيتومتري نشان داد که حداکثر ميزان آپوپتوز در رده سلوليACHN  در غلظت هاي ۱۰۰۰mg/ml و ۱۲۵۰ بوده که اين ميزان برابر %۹۲ بود و حداکثر ميزان آپوپتوز در سلول هاي ردهL929  در غلظت ۱۵۰۰mg/ml ديده شد که اين ميزان برابر %۸۹ و هر دو در مقايسه با گروه کنترل افزايش معني دار نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش عصاره الکلي سياهدانه داراي اثرات آپوپتوتيک و سايتوتوکسيک بر سلول هاي سرطاني رده  ACHNدر مقايسه با سلول هاي سالم  L929است. لذا مي توان عصاره الکلي سياهدانه را به عنوان ترکيبي با اثرات سايتوتوکسيک روي سلول هاي سرطاني در درمان سرطان کليه پيشنهاد کرد.