مقاله تاثير عصاره خشك گياه Echinacea purpurea بر عيار حاصل از واكسن بيماري نيوكاسل در طيور گوشتي با استفاده از آزمايش ممانعت از هماگلوتيناسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره خشك گياه Echinacea purpurea بر عيار حاصل از واكسن بيماري نيوكاسل در طيور گوشتي با استفاده از آزمايش ممانعت از هماگلوتيناسيون
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واكسن بيماري نيوكاسل
مقاله عصاره گياه اكي ناسه پورپورا
مقاله طيور گوشتي
مقاله ممانعت از هماگلوتيناسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهري فرد محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي زنگبار عادل
جناب آقای / سرکار خانم: بيژن زاد پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري نيوكاسل يكي از مهمترين بيماري هاي طيور است كه مي تواند با ايجاد تلفات بالا ضرر و زيان اقتصادي فراواني وارد نمايد. تعيين ميزان پادتن عليه واكسن اين بيماري مي تواند شاخص با اهميتي در تعيين ميزان ايمني عليه بيماري باشد. تحقيقات نشان داده است كه عصاره گياه اكي تاسه پور پورا سبب تحريك ايمني به صورت فعال سازي فاگوستيوز، تحريك فيبر و پلاست ها و افزايش فعاليت لكوسيت ها مي شود. در مطالعه حاضر سعي شد تا تاثير كاربرد يك ماده محرك سيستم ايمني بنام اكي ناسه پورپورا بر روند توليد پادتن عليه واكسن نيوكاسل مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور ۴۵۰ قطعه جوجه گوشتي بصورت تصادفي به ۵ گروه هر كدام با سه تكرار توزيع شدند. چهار گروه تيمار دزهاي مختلفي از دارو به مدت سه هفته از يكروزگي در آب آشاميدني تجويز شد و گروه پنجم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. جوجه هاي همه گروه ها در روزهاي ۱۱، ۱۹، ۳۸ واكسن نيوكاسل دريافت كردند. متعاقبا در روزهاي ۱۰، ۲۵، ۳۴، ۵۲ در هر گروه از ۲۱ جوجه (از هر تكرار ۷ قطعه) نمونه خون اخذ شد و عيار پادتن نيوكاسل توسط آزمايش HI تعيين شد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد مصرف عصاره اكي ناسه پورپورا در هريك از دزهاي فوق اثرات مناسبي بر افزايش عيار آنتي بادي عليه بيماري نيوكاسل دارد كه بين گروه كنترل و گروه هاي تيمار از نظر آماري معني دار مي باشد (p<0.01). همچنين مشخص شد كه استفاده از اكي ناسه پورپورا موجب بهبود ضريب تبديل غذايي و كاهش ميزان تلفات مي شود كه از نظر آماري در مقايسه تيمارها با گروه كنترل معني دار مي باشد (p<0.01). مطالعه حاضر تاييد نمود كه ضمن اينكه اين گياه سبب بهبود راندمان رشد جوجه مي گردد، بر عيار پادتن عليه ويروس نيوكاسل تاثير مثبت دارد.