مقاله تاثير عصاره متانولي قرص کمر Annacardium Occidentale بر هيستوپاتولوژي و تستهاي کبدي و کليوي موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره متانولي قرص کمر Annacardium Occidentale بر هيستوپاتولوژي و تستهاي کبدي و کليوي موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرص کمر
مقاله سميت کبدي
مقاله سميت کليوي
مقاله عصاره متانولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقيبي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشمسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفازاده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فرد ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در طب سنتي ايران از قرص کمر براي تسکين درد استفاده مي شود. در مطالعات قبلي اثر ضد دردي قابل توجهي از عصاره متانولي قرص کمر مشاهده شد، با توجه به عوارض کبدي و کليوي داروهاي ضد درد موجود، در اين مطالعه سميت احتمالي تجويز خوراکي عصاره متانولي قرص کمر بر کبد و کليه مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۳۰ سر رت نر در محدوده وزني ۱۹۰ تا ۲۷۰ گرم که به ۵ گروه ۶ تايي تقسيم شدند، انجام گرديد. ۳۰ سه گروه ۶ تايي عصاره متانولي قرص کمر با دوزهاي ۲۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰mg/kg  هر ۲۴ ساعت يکبار، بمدت ۷ روز، تجويز گرديد. يک گروه کنترل با نرمال سالين به ميزان ۵ml/kg و يک گروه هم بدون هر نوع درمان تحت بررسي قرار گرفتند. در پايان روز هفتم، ادرار، خون و نمونه هاي کبد و کليه حيوانات جمع آوري گرديد. سپس آنزيمهاي کبدي موجود در سرم شامل:(ALT)  (AST)،  (ALP)و کراتينين و (BUN) و همچنين فعاليت آنزيمهاي موجود در ادرار :(GGT) و (LDH) و تغييرات وزن کليه چپ حيوانات بررسي و مطالعات هيستوپاتولوژي بافت کبد و کليه حيوانات صورت گرفت.
يافته ها: از نظر آزمون هاي عملکرد کليه تغيير معني داري بين گروههاي تحت درمان در مقادير BUN و کراتينين سرم مشاهده نشد و بررسي هيستوپاتولوژي نمايانگر سالم بودن لوله هاي ادراري کليه بود، فقط در مورد دوز۸۰۰mg/kg مختصري نکروز لوله هاي ادراري مشاهده گرديد. از نظر آزمون هاي عملکرد کبد، ميزان آنزيم AST در گروههاي درمان شده با دوزهاي ۴۰۰mg/kg و  800mg/kgافزايش معني داري داشته است (P<0.05). ميزان ALTدر درمان با دوزهاي مختلف عصاره کاهش يافت، که اين کاهش در ۴۰۰mg/kg معني دار مي باشد .(P<0.01) ميزان ALP در گروه آزمايشي با دوز ۲۰۰mg/kg عصاره در مقايسه با گروه شاهد کاهش معني داري يافته است .(P<0.01) در بررسي هيستوپاتولوژي کبد، لوبولهاي کبدي بدون تغيير مانده اند. شواهدي دال بر سميت کبدي با دوز بالا، يعني ۸۰۰mg/kg مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج بررسيها، نشانگر عدم وجود آثار سميت کبدي و کليوي در تجويز مصرف خوراکي دوزهاي۲۰۰  و  400mg/kgعصاره متانولي قرص کمر بوده، اما شواهدي دال بر احتمال سميت کبدي و کليوي در دوز بالا، ۸۰۰mg/kg عصاره قرص کمر مشاهده گرديد. با توجه به عدم وجود آثار سميت کبدي و کليوي در دوز درماني ضد درد ۲۰۰mg/kg عصاره قرص کمر، به نظر مي رسد که عصاره قرص کمر، کانديداي مناسبي به عنوان داروي ضد درد، براي تحقيقات و مطالعات باليني بيشتر باشد.