مقاله تاثير عصاره هيدروالکلي پوست ميوه خربزه (.Cucumis melo L) بر جلوگيري از کريستاليزاسيون اگزالات کلسيم در In vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره هيدروالکلي پوست ميوه خربزه (.Cucumis melo L) بر جلوگيري از کريستاليزاسيون اگزالات کلسيم در In vitro
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوست خربزه
مقاله اگزالات کلسيم
مقاله کريستاليزاسيون
مقاله ادرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهار مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: پويان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي پونه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در طب سنتي ايران، گياهان و روش هاي درماني متعددي براي درمان سنگ هاي کليوي وجود دارند، ولي هنوز هم تشکيل اين سنگ ها و درمان آن از مشکلات مهم جامعه پزشکي و بيماران مي باشند.
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي اثر عصاره هيدروالکلي پوست ميوه خربزه  بر جلوگيري از کريستاليزاسيون اگزالات کلسيم در شرايط  in vitroبود.
روش بررسي: ابتدا عصاره هيدروالکلي پوست ميوه خربزه در غلظت هاي ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱، ۲ و ۴ ميلي گرم بر ميلي ليتر تهيه شد. نمونه هاي ادرار شبانه از ۶ مرد بالغ (n=6) که سابقه بيماري سنگ کليوي نداشتند، سانتريفيوژ شدند. کريستاليزاسيون اگزالات کلسيم با اضافه کردن اگزالات سديم به نمونه هاي ادرار القا شد. پس از اضافه کردن اگزالات سديم، تعداد کريستال ها با استفاده از جذب نوري توسط اسپکتروفوتومتر و اندازه کريستال ها توسط کاليبره کردن عدسي چشمي ميکروسکوپ نوري در نمونه هاي کنترل (بدون عصاره گياهي) و نمونه هاي تجربي (در حضور غلظت هاي مختلف عصاره گياه) اندازه گيري شد.
نتايج: غلظت هاي مختلف عصاره هيدروالکلي پوست ميوه خربزه موجب افزايش درصد کريستال هاي کوچک
۲٫۵-۵ و ۶-۹ ميکروني و کاهش کريستال هاي بزرگ ۱۷-۲۱، ۲۲-۳۰ و ۳۱-۴۰ ميکروني مي شود. از طرف ديگر، عصاره هيدروالکلي خربزه موجب افزايش کريستال هاي کوچک مونو هيدرات اگزالات کلسيم و کاهش کريستال هاي بزرگ مونو هيدرات اگزالات کلسيم شده است. همچنين، عصاره هيدروالکلي پوست خربزه موجب افزايش جذب و يا افزايش تعداد کريستال هاي اگزالات کلسيم شده است.
نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان داد عصاره هيدروالکلي پوست ميوه خربزه با کاهش اندازه کريستال هاي اگزالات کلسيم موجب سهولت دفع آن ها توسط ادرار شده و احتمالا مانع تشکيل هسته اوليه سنگ کليوي مي شود.