مقاله تاثير عصاره هيدروالکلي کاکل ذرت (.Zea mays L) بر جلوگيري از تشکيل سنگ هاي کليوي اگزالات کلسيمي در موش هاي آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره هيدروالکلي کاکل ذرت (.Zea mays L) بر جلوگيري از تشکيل سنگ هاي کليوي اگزالات کلسيمي در موش هاي آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاکل ذرت
مقاله اگزالات کلسيم
مقاله کريستاليزاسيون
مقاله سنگ کليه
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: پويان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي پونه
جناب آقای / سرکار خانم: بهار مسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشکيل سنگ هاي کليوي و درمان آن ها از مشکلات مهم جامعه پزشکي و بيماران مي باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسي اثر عصاره هيدروالکلي کاکل ذرت (Zea mays L.) بر جلوگيري از تشکيل سنگ هاي کليوي اگزالات کلسيمي در موش هاي آزمايشگاهي بود. ابتدا عصاره هيدروالکلي کاکل ذرت در غلظت هاي ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن تهيه شد. تشکيل سنگ کليه توسط تيمار کلريد آمونيوم و اتيلن گليکول در آب آشاميدني حيوانات القا شد. حيوانات شاهد هيچ تيماري دريافت نکردند. گروه کنترل بيمار کلريد آمونيوم و اتيلن گليکول را به ترتيب به مدت ۳ و ۳۲ روز در آب آشاميدني دريافت کردند. گروه هاي تجربي به مدت ۳۵ روز هر يک از غلظت هاي ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم عصاره هيدروالکلي کاکل ذرت را به روش خوراکي به همراه تيمار کلريد آمونيوم و اتيلن گليکول در آب آشاميدني دريافت کردند. سپس حيوانات توسط اتر بيهوش شده و کليه سمت راست آنها خارج شده و در فيکساتيو قرار گرفت. نمونه هاي بافتي کليه براي مطالعات بافت شناسي آماده شدند و به روش هماتوکسيلين-ائوزين رنگ آميزي شدند. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که تيمار عصاره هيدرو-الکلي کاکل ذرت موجب کاهش معني داري در تعداد کريستال هاي اگزالات کلسيم تشکيل شده در کليه حيوانات تيمار شده مي گردد. تحقيق حاضر نشان داد عصاره هيدروالکلي کاکل ذرت با کاهش تشکيل کريستال هاي اگزالات کلسيم موجب ممانعت از تشکيل هسته اوليه سنگ هاي کليوي مي گردد.