مقاله تاثير عصاره گل هميشه بهار بر بيان پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در سرطان کولورکتال موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گوارش از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره گل هميشه بهار بر بيان پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در سرطان کولورکتال موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمونوهيستوشيمي
مقاله بتا – کاتنين
مقاله کالندولا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آدنوکارسينوم کولورکتال يکي از شايع ترين و درمان پذيرترين موارد بدخيمي هاي دستگاه گوارش است. تحقيقات آزمايشگاهي اخير در مورد سرطان هاي کولورکتال نشان مي دهد که عصاره گل هميشه بهار داراي خاصيت ضد سرطاني بر رده سلول هاي کارسينوم کولورکتال مي باشد. ميزان خاصيت مهاري اين عصاره در حدود ۷۰ الي ۱۰۰ درصد بوده و باعث کاهش پديداري پروتئين بتا – کاتنين هسته اي سلول هاي ديسپلاستيک نابجاي کريپتي کولون در محيط آزمايشگاه مي گردد.هدف از اين مطالعه ارزيابي تاثير عصاره گل هميشه بهار بر ميزان پديداري پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در سلول هاي دسپلاستيک نابجاي کريپتي کولون در محيط طبيعي (بافت زنده) مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه ۲۰ سر موش صحرايي نر ويستار با سن ۱۲ هفته و وزن ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه شاهد و تيمار به طور مساوي تقسيم گرديدند. جهت القا سرطان کولون در هر دو گروه شاهد و تيمار از ماده سرطان زاي ۱ و -۲ دي متيل هيدرازين به مقدار ۴۰mg/kg به روش تزريق زير جلدي (۲ تزريق در هر هفته، به مدت ۸ هفته) استفاده گرديد. سپس موش هاي گروه تيمار، عصاره گل هميشه بهار را از طريق گاواژ، روزانه و به ميزان ۲۰۰mg/kg به مدت ۱۰ هفته دريافت کردند. در گروه شاهد به جاي عصاره، سالين نرمال به همان ميزان گاواژ گرديد. پس از ۱۰ هفته تيمار با عصاره، از بافت ناحيه ديستال کولون هر دو گروه نمونه برداري و شدت بيان بتا – کاتنين با روش ايمونوهيستوشيمي و بر اساس مقياسي نيمه کمي و ۴ درجه اي ارزيابي گرديد. در مقايسه گروه ها از آزمون آماري من ويتني استفاده شد. سطح معني داري آماري P<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: مطالعه ايمونوهيستوشيمي نشان داد که پديداري پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در گروه تيمار نسبت به گروه شاهد کمتر بوده و اختلاف ميانگين بين دو گروه نيز معني دار (P<0.01) بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که عصاره گل هميشه بهار بر بيان پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در سلول هاي کريپتي در سرطان کولورکتال تجربي موش صحرايي اثر مهاري دارد.