مقاله تاثير عصاره گياه بيلهر برتومورهاي القا شده غدد پستاني با دي متيل بنزآنتراسن در موش اسپراگ داولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ارمغان دانش از صفحه ۲۲۴ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره گياه بيلهر برتومورهاي القا شده غدد پستاني با دي متيل بنزآنتراسن در موش اسپراگ داولي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيلهر
مقاله اسپراگ داولي
مقاله تومور سينه
مقاله دي متيل بنزآنتراسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشون اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هيبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: افشون طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: گياه بيلهر يکي از گياهان تيره چتريان است که در مناطق حاشيه زاگرس مي رويد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر دوزهاي ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم عصاره بيلهر بر روي تومور سينه ناشي از دي متيل بنزآنتراسن در موش هاي اسپراگ داولي ماده بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي که طي سال هاي ۱۳۸۹ـ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکي ياسوج انجام شد، تعداد ۴۰ سر موش ۵۰ روزه اسپراگ داولي ماده در قالب ۵ گروه کنترل و آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه هاي آزمون پس از دريافت دي متيل بنزآنتراسن، عصاره الکلي بيلهر در دوزهاي ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن و گروه کنترل بيمار فقط دي متيل بنزآنتراسن و گروه هاي کنترل سالم فقط ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم عصاره بيلهر دريافت کردند. بعد از زمان ۱۲ هفته ميانگين اندازه تومور، تعداد تومور و بافت شناسي تومور بررسي شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري آناليز واريانس و تي دانشجويي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين اندازه تومور به صورت معني داري در گروه هاي آزمون ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم متفاوت بود (P<0.05). در گروه کنترل سالم دريافت کننده ۲۰۰ ميلي گرم عصاره، تومور ايجاد نشد و در گروه کنترل سالم دريافت کننده ۴۰۰ ميلي گرم عصاره، کنترل بيمار و دو گروه آزمون به ترتيب ۴،۴،۱ و ۶ عدد تومور سينه ايجاد شد. ميانگين افزايش تومور در گروه هاي آزمون ۴۰۰ ميلي متر بيشتر از ساير گروه ها بود که اختلاف معني داري با آنان داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که دريافت مقدار ۴۰۰ ميلي گرم عصاره بيلهر منجر به افزايش اندازه تومور، کاهش وزن و ماندگاري موش ها مي شود، در حالي که ۲۰۰ ميلي گرم عصاره بيلهر باعث افزايش وزن و کاهش رشد تومور و نکروز تومور سينه در موش هاي درمان شده با دي متيل بنزآنتراسن شد.