مقاله تاثير عصاره گياه خوشاريزه بر ديسمنوره اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره گياه خوشاريزه بر ديسمنوره اوليه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشاريزه
مقاله دارو نما
مقاله ديسمنوره اوليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: قاعدگي دردناك تقريبا در ۵ درصد از زنان داراي قاعدگي هاي منظم ديده مي شود. در اين راستا روش هاي درماني متفاوتي مطرح شده و مسلما انتخاب داروهايي با عوارض جانبي كمتر ترجيح داده مي شود. لذا پژوهش حاضر نيز با هدف تعيين تاثير عصاره گياه خوشاريزه بر ديسمنوره اوليه صورت پذيرفته است.
مواد و روش ها: در طي يك مطالعه كار آزمايي باليني يك سو كور ۶۰ نفر از دانشجويان داراي ديسمنوره اوليه در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد مورد بررسي قرار گرفتند. دانشجويان به طور تصادفي به دو گروه ۳۰ نفره دريافت كننده عصاره خوشاريزه و دارو نما تقسيم شدند. جهت گرد آوري اطلاعات از ابزار سنجش شدت درد استفاده گرديد. در پايان ماه اول و دوم پس از درمان، شدت درد دو گروه تعيين و با شرايط قبل از مداخله مقايسه شد. در نهايت داده ها با استفاده از آزمون هاي تي، كا- اسكوئر و من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين شدت ديسمنوره در مدت ۲ ماه قبل از تجويز دارو در گروه خوشاريزه ۸٫۴۶±۲٫۷۵ و در گروه دارو نما ۸٫۸۰±۲٫۵۳ بود كه هر دو گروه با يكديگر اختلاف معني داري نداشتند ولي پس از تجويز دارو، اين ميانگين در گروه مداخله ۳٫۴۱±۱٫۱۲ و در گروه بدون مداخله ۷٫۸۲±۲٫۶۰ بود كه بين دو گروه اختلاف معني داري مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري: عصاره گياه خوشاريزه و دارو نما توانستند در طول درمان شدت ديسمنوره را كاهش دهند و تاثير خوشاريزه بسيار بيشتر از دارو نما بود. استفاده از عصاره خوشاريزه در درمان ديسمنوره پيشنهاد مي گردد.