مقاله تاثير عصاره گياه رازيانه بر ديسمنوره اوليه در دانشجويان ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره گياه رازيانه بر ديسمنوره اوليه در دانشجويان ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله رازيانه
مقاله دارو نما
مقاله شدت درد
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسمنوره يکي از بيماري هاي شايع زنان و از علل اصلي مراجعه به کلينيک هاي زنان است و درمان اصلي آن استفاده از داروهاي ضد التهابي غير استروييدي مي باشد. بعلت عوارض شناخته شده داروهاي شيميايي و سابقه مصرف رازيانه در طب سنتي بعنوان يک گياه آرام بخش و ضد اسپاسم، هدف اين مطالعه تعيين تاثير رازيانه بر ديسمنوره اوليه بود.
روش بررسي: در اين کار آزمايي باليني يک سوکور تعداد ۶۰ نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با ديسمنوره اوليه، بطور تصادفي در دو گروه دريافت کننده رازيانه و دارو نما قرار گرفتند. جهت گرد آوري اطلاعات از فرم ثبت اطلاعات و ابزار سنجش شدت درد استفاده گرديد. در پايان سيکل اول و دوم پس از درمان، شدت درد در دو گروه تعيين و با شرايط قبل از مداخله مقايسه شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS و آزمون هاي تي، مجذورکاي و آزمون زوجي من ويتني استفاده و ميزان P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين شدت ديسمنوره در مدت دو سيکل قبل از تجويز داروها در دو گروه مشابه بود، اما در پايان سيکل اول پس از مداخله اين ميانگين در گروه دريافت کننده رازيانه ۱۰٫۶۷±۶٫۰۷ و در گروه دارونما ۱۶٫۱۱±۶٫۳۵ و در پايان سيکل دوم ۹٫۲۹±۶٫۱۸ در مقابل  15.94±۷٫۴۳بود (P<0.05) و تفاوت معني دار بود.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد عصاره رازيانه مي تواند باعث کاهش شدت ديسمنوره شود. انجام پژوهشي با طول مدت و تعداد نمونه بيشتر پيشنهاد مي گردد.