مقاله تاثير عملکرد پليس اجراييات در افزايش احساس امنيت شهروندان مراجعه کننده به بوستان هاي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۵۸۷ تا ۶۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثير عملکرد پليس اجراييات در افزايش احساس امنيت شهروندان مراجعه کننده به بوستان هاي تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد پليس Police performance
مقاله احساس امنيت Feeling of security
مقاله پليس بوستان ها Park police
مقاله کاهش جرم Crime reduction
مقاله اوقات فراغت Leisure times
مقاله بوستان ها و بوستان ها Parks

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي توحيد
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي پور جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدغلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وجود امنيت در فضاهاي مختلف اجتماعي مانند بوستان ها و بوستان ها يکي از شرايط ضروري حضور مردم در اين مکان ها است. نيروي انتظامي متعهد به فراهم کردن شرايط لازم براي حضور مردم در اين مکان ها است و تلاش دارد تا با کاستن از عوامل ايجاد ناامني، رضايت خاطر شهروندان را فراهم نمايد. اين پژوهش، به بررسي تاثير عملکرد پليس اجراييات در افزايش احساس امنيت شهروندان مراجعه کننده به بوستان هاي تهران در سال ۱۳۸۷ پرداخته است.
مواد و روش ها: اين تحقيق با روش پيمايشي و با کمک ابزار پرسشنامه اجرا شد. تعداد نمونه ۲۰۰ نفر از مراجعين به بوستان هاي سطح شهر تهران (در مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند؛ از هر منطقه يک بوستان انتخاب گرديد و از هر بوستان  40 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين اقدامات پليس اجراييات در سطح بوستان ها و ميزان احساس امنيت مردم، ميزان حضور مردم در سطح بوستان  ها و ميزان کاهش حضور مجرمان در سطح بوستان  ها، رابطه معناداري وجود دارد.