مقاله تاثير عناصر روي و بور بر عملكرد و غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم در دانه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير عناصر روي و بور بر عملكرد و غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم در دانه ذرت
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه ذرت
مقاله عناصر پرمصرف
مقاله روي و بور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارف فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير عناصر روي و بور در غلظت و جذب عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم در ذرت يك آزمايش مزرعه اي با پنج سطح روي (۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ كيلوگرم در هكتار روي و محلول پاشي روي) و چهار سطح بور (۰، ۴ و ۸ كيلوگرم در هكتار بور و محلول پاشي بر)، به صورت فاكتوريل، در قالب طرح بلوك كامل تصادفي و در سه تكرار، در سال ۱۳۸۲ در ني ريز فارس انجام شد و رقم ذرت تحت آزمايش سينگل كراس ۴۰۱ در نظر گرفته شد. سطوح مختلف روي و بور تاثيري بر غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم در دانه نداشتند ولي كاربرد تمام سطوح روي و بور باعث افزايش جذب نيتروژن و پتاسيم در دانه شد. مصرف روي به صورت خاکي، جذب فسفر در دانه را افزايش داد ولي محلول پاشي روي تاثيري بر آن نداشت. كاربرد ۴ کيلوگرم در هکتار و محلول پاشي اسيد بريک، جذب فسفر در دانه را افزايش داد. كمترين جذب نيتروژن، فسفر و پتاسيم در دانه در سطوح بدون روي و نيز بور مشاهده گرديد. وجود مقدار زياد روي در خاک، کمک به افزايش غلظت و جذب نيتروژن در دانه در اثر مصرف بور نمود. بنابراين در سطح بالاي روي، بين بور و نيتروژن اثر همياري مشاهده شد. محلول پاشي بور کمک به افزايش غلظت و جذب نيتروژن در دانه، در اثر كاربرد روي نمود. مصرف بور در سطوح پايين روي تاثيري بر غلظت فسفر و پتاسيم در دانه نداشت ولي در سطح بالاي روي باعث افزايش غلظت فسفر و پتاسيم در دانه شد. مصرف بور در هيچ يک از سطوح روي تاثيري بر جذب پتاسيم در دانه نداشت ولي در سطوح بالاي روي جذب فسفر در دانه را افزايش داد. ميزان زياد روي در خاک، کمک به افزايش غلظت فسفر و پتاسيم و همچنين جذب فسفر در دانه در اثر مصرف بور نمود.