مقاله تاثير عناصر مس و روي در قابليت جذب كادميوم در ذرت و آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثير عناصر مس و روي در قابليت جذب كادميوم در ذرت و آفتابگردان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي
مقاله مس
مقاله کادميوم
مقاله ذرت
مقاله آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: حلاج نيا اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: حق نيا غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانيان باجگيران عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي خاک به عناصر سنگين و جذب آن توسط گياه منجر به ورود اين عناصر به زنجيره غذايي مي گردد. از اين رو بررسي عوامل موثر بر مقدار جذب اين عناصر توسط گياه در خاکهاي آلوده از قبيل فراهمي عناصر غذايي حايز اهميت مي باشد. به منظور بررسي و مقايسه تاثير فراهمي عناصر کم مصرف روي و مس بر تجمع کادميوم در اندام هاي هوايي و ريشه آزمايشي با آرايش فاکتوريل با دو گياه ذرت و آفتابگردان ، سه سطح غلظت از عناصر مس (صفر، ۰۱/۰ و ۰۲/۰ ميلي گرم در ليتر) و روي (صفر، ۰۲۵/۰ و ۰۵/۰ ميلي گرم در ليتر) و دو سطح کادميوم (غلظتهاي ۰۲/۰ و ۰۵/۰ ميلي گرم در ليتر) در محيط کشت آبي انجام گرفت. بررسي جذب کوتاه مدت کادميوم در تيمارهاي مختلف روي و مس نشان داد که فراهمي مس و روي تاثيري بر جذب کادميوم در گياه ذرت نداشت. در گياه آفتابگردان بيشترين تجمع کادميوم در اندام هاي هوايي و ريشه در غلظت ۰۵/۰ ميلي گرم در ليتر کادميوم در تيمار بدون مس مشاهده شد. در آفتابگردان تغذيه مناسب با روي در تيمار ۰۵/۰ ميلي گرم در ليتر در هر دو سطح کادميوم موجب کاهش غلظت کادميوم در ريشه و اندام هاي هوايي اين گياه گرديد. اين در حالي است که اثر سينرژيسمي بين روي و کادميوم در تيمار کمبود روي در غلظت ۰۵/۰ ميلي گرم در ليتر کادميوم مشاهده گرديد. به طوري که افزايش روي در اين تيمار در مقايسه با تيمار بدون روي موجب افزايش تجمع کادميوم در اندام هاي هوايي و ريشه گرديد.