مقاله تاثير عوامل اجتماعي – اقتصادي بر ميزان باروري زنان (مطالعه موردي: شهر تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل اجتماعي – اقتصادي بر ميزان باروري زنان (مطالعه موردي: شهر تبريز)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ و مير کودکان
مقاله جمعيت
مقاله مواليد
مقاله زاد و ولد
مقاله توالد و تناسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجريبي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف نگارش اين مقاله شناسايي عوامل اجتماعي – اقتصادي موثر بر ميزان باروري زنان در شهر تبريز است. عوامل اقتصادي و اجتماعي حاکم بر خانواده هاي شهر مورد مطالعه را از طريق شاخص هايي چون درآمد، سن، سطح تحصيلات، مرگ و مير فرزند پسر، تعداد فرزند ايده آل زن و ميزان استفاده از وسايل تنظيم خانواده مورد سنجش قرار داده ايم.
جامعه آماري اين تحقيق کليه زنان متاهل ۱۵ تا ۴۵ ساله شهر تبريز در سال ۱۳۸۷ بوده که تعداد آنها ۱۵۶۵۱۴ نفر است. روش تحقيق پيمايشي با استفاده از پرسشنامه بوده و از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها، آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و کاي اسکور (براي متغيرهاي اسمي) استفاده شده است.
نمونه آماري ۳۸۶ نفر برآورد شد. ميزان اعتماد به ابزار تحقيق (پرسشنامه) از طريق سنجش آلفاي کرونباخ اندازه گيري شد و گويه هايي که القاي آنها کمتر از ۰٫۷ بود حذف شده اند.
اين تحقيق نشان داد که ميزان باروري تنها با يکي از متغيرها، يعني داشتن سابقه مرگ فرزند رابطه اي مستقيم (با همبستگي مثبت) و با ساير متغيرها يعني درآمد، تحصيلات، ميزان استفاده از وسايل ضد بارداري و احساس داشتن تعداد فرزند ايده آل رابطه اي معکوس (با ضريب همبستگي منفي) دارد.