مقاله تاثير عوامل اجتماعي و جمعيتي بر گرايش هاي سياسي دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل اجتماعي و جمعيتي بر گرايش هاي سياسي دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي رودهن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش سياسي
مقاله عوامل جمعيتي
مقاله عوامل اجتماعي
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي خليل
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر شناخت تاثير عوامل اجتماعي و جمعيتي بر گرايش هاي سياسي دانش آموزان شهر رودهن است به هفت فرضيه با متغيرهاي مستقل خانواده، گروه، همسالان، مدرسه، دبيران، مديران، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، مطبوعات، سن، جنس و متغير وابسته گرايش سياسي مي پردازد. اين پژوهش با روش توصيفي اجرا شد و روش نمونه گيري آن نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم بوده است. ابزار اين پژوهش يک پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل ۱۷ پرسش و ۲۵ گويه است پايايي اين ابزار با استفاده از پايايي باز آزمايي محاسبه شد و ميزان آن ۰٫۷۵ درصد است، براي به دست آوردن اعتبار نيز از اعتبار صوري و محتوا استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آماره هاي توصيفي ميانگين، ميانه، نما و نمودارهاي ستوني و ميله اي و براي آزمون فرضيه ها از آزمون هاي رگرسيون خطي، پيرسون، تحليل واريانس يک طرفه استفاده شده است. نتايج به دست آمده عبارت اند از:
۱- بين گرايش سياسي خانواده دانش آموزان، گروه همسالان، موضوعات کتاب درسي، نوع برخورد مسوولان و دبيران و گرايش سياسي دانش آموزان، در سطح ۹۹ درصد رابطه معناداري وجود دارد.
۲- بين نوع برنامه هاي ترجيحي در تلويزيون و ماهواره و گرايش سياسي درسطح ۹۵ درصد و بالاتر تفاوت معني داري وجود ندارد.
۳- بين دختران و پسران در زمينه گرايش سياسي در سطح ۹۵ درصد تفاوت وجود دارد .
۴- بين سن و گرايش سياسي دانش آموزان در سطح ۹۵ درصد رابطه معناداري وجود ندارد .
در ضمن براي بررسي تاثير کل متغيرهاي منظور شده بر گرايش سياسي از تحليل رگرسيون استفاده شد که بر اساس وزن بتا به ترتيب متغير هاي مستقل خانواده، گروه همسالان، مدرسه، دبيران، مديران، کتاب هاي درسي روي متغير وابسته گرايش سياسي تاثير دارند.