مقاله تاثير عوامل اکوژئومورفولوژيك بر كيفيت شيميايي آب مطالعه موردي: رودخانه کر و درياچه سد درودزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل اکوژئومورفولوژيك بر كيفيت شيميايي آب مطالعه موردي: رودخانه کر و درياچه سد درودزن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومورفولوژيك
مقاله اکولوژيك
مقاله کيفيت شيميايي آب
مقاله رودخانه کر
مقاله سد درودزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جداري عيوضي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: يماني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عيسايي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهاي ژئومورفولوژيک از عوامل تعيين کننده و تاثيرگذار بر کيفيت منابع آب، بخصوص آب هاي سطحي، از قبيل رودخانه ها و درياچه ها است. کيفيت فيزيکي و شيميايي اين آب ها مي تواند متاثر از ليتولوژي سازندهاي موجود در حوضه آبريز، جنس رسوبات حمل شده به رودخانه و عوامل اکولوژيک، نظير فعاليت هاي انساني، شامل فعاليت هاي کشاورزي، صنعتي و شهري باشد كه تلفيق اين موارد تحت عنوان اكو‍ژئومورفولوژي بررسي مي گردد. در اين تحقيق، تاثير پارامترهاي تاثيرگذار بر کيفيت شيميايي آب رودخانه کر در بالا دست سد درودزن و درياچه آن بررسي شده است. تنوع سازندهاي زمين شناسي، از قبيل سازندهاي آهکي و يا فرسايش پذير در اين حوضه و نقش روان آب ها در ايجاد و انتقال رسوبات مختلف به رودخانه کر، با توجه به توپوگرافي و شيب حوضه، كيفيت آب درياچه را تحت تاثير قرار داده است. همچنين، نقش توسعه، رشد جمعيت و افزايش فاضلاب هاي ناشي از فعاليت هاي کشاورزي، شهري و روستايي در کيفيت آب درياچه نيز در اين تحقيق بررسي شده است.