مقاله تاثير عوامل تنش زاي شغلي بر عملکرد مراکز آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل تنش زاي شغلي بر عملکرد مراکز آموزش عالي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شغلي
مقاله کارکنان اداري
مقاله کارکنان علمي
مقاله عملکرد کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي اوسطي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با عنوان تاثير عوامل تنش زاي شغلي بر عملکرد کارکنان اداري و علمي يکي از مراکز آموزش عالي کشور به منظور شناسايي عوامل تنش زاي شغلي و راه هاي مقابله با آن، و هدف بالا بردن ميزان عملکرد کارکنان به انجام رسيده است.
روش پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي و جامعه آماري شامل ۹۵ نفر کادر اداري و ۸۵ نفر کادر آموزشي است. ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق، پرسشنامه سنجش تنش و دو پرسشنامه براي ارزيابي عملکرد کارکنان است. روش نمونه گيري، تصادفي- طبقه اي است که ۷۶ نفر از بخش اداري و ۷۱ نفر از بخش آموزشي را شامل شده است. براي تحليل آماري از روش ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده تا رابطه بين عوامل ياد شده با عملکرد مشخص گردد.