مقاله تاثير عوامل خانوادگي بر گرايش افراد به سوء مصرف مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل خانوادگي بر گرايش افراد به سوء مصرف مواد مخدر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترياک
مقاله خانواده اوليه
مقاله عوامل خانوادگي
مقاله مصرف مواد مخدر
مقاله هروئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يحيي زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر شناسايي تاثير عوامل خانوادگي بر گرايش افراد به سوء مصرف موادمخدر به شيوه کيفي است. به همين منظور، خانواده اوليه افراد وابسته به مواد مخدر در اين پژوهش مدنظر بوده اند. اين پژوهش به شيوه کيفي انجام گرفته و از مصاحبه نيمه ساختار استفاده شده است. در اين تحقيق ۳۵ نفر (۲۵ مرد و ۱۰ زن) شرکت داشته اند که همگي از مرکز پذيرش و درمان معتادان خودمعرف سازمان بهزيستي شهرستان رشت انتخاب شدند و همگي در جلسات مصاحبه شرکت کردند. کليه مصاحبه ها با کسب اجازه از مصاحبه شوندگان ضبط و براي تجزيه و تحليل اطلاعات بر روي کاغذ نوشته شد و بارها مورد بازخواني و کدگذاري قرار گرفت تا عناصر ويژه مرتبط با سوال هاي پژوهش کشف شوند. در اين پژوهش مشخص شده است که عوامل خطرساز خانوادگي در گرايش افراد به سوء مصرف موادمخدر و حتي وابستگي آنان به موادمخدر تاثير دارد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که خانواده اوليه به صورت مستقيم و غيرمستقيم نقش بسيار مهمي در گرايش کودکان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر ايفا مي کند. تعداد زيادي از مصاحبه شوندگان شرايط رفاهي نامساعد خانواده اوليه خود را در گرايش شان به مصرف موادمخدر موثر دانسته اند. آنها معتقد بودند که بسياري از نيازهاي اساسي شان در خانواده اوليه برآورده نمي شده و والدين شان به رفع نيازهاي مادي و رفاهي آنها بي توجه بوده اند. اطلاعات حاصله از مصاحبه ها نشان مي دهد که روابط سطحي و سردي بر خانواده اوليه اين معتادان حاکم بوده و اين موضوع احتمال گرايش آنها به مواد مخدر را افزايش داده است. همچنين شيوه نادرست سرپرستي والدين در گرايش آنها به سوءمصرف موادمخدر نقش بسزايي داشته است. در پايان سعي شده است که بر اساس يافته هاي پژوهش پاره اي توصيه ها و راهکارهاي عملي براي سياست گذاران و دست اندرکاران موضوع مطرح شود. همچنين پيشنهاد شده است تحقيقات بيشتري در اين مورد انجام گيرد.