مقاله تاثير عوامل فيزيوگرافيک بر تنوع گونه اي گياهي عرصه هاي باز جنگلي (مطالعه موردي: جنگل لاليس، چالوس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۱۸ تا ۴۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل فيزيوگرافيک بر تنوع گونه اي گياهي عرصه هاي باز جنگلي (مطالعه موردي: جنگل لاليس، چالوس)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرصه باز جنگلي
مقاله ارتفاع از سطح دريا
مقاله شيب
مقاله جهت
مقاله شاخص هاي تنوع زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدغلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي عرب عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات پوشش گياهي در عرصه هاي باز جنگلي تحت تاثير عوامل متعدد قرار دارد. بي ترديد نقش عوامل فيزيوگرافيک در فرآيند تنوع زيستي عرصه ها، بسيار قابل توجه است. بدين منظور رابطه پوشش گياهي با ويژگيهاي فيزيوگرافيک، در ۵۹ عرصه باز جنگلهاي راش لاليس واقع در جنوب چالوس مورد بررسي قرار گرفت. دامنه ارتفاعي در سه کلاس (۱۲۰۰ -۱۱۰۰ ، ۱۳۰۰ ۱۲۰۰  و ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ) و شيب نيز در پنج کلاس ( ۲۰-۰ ، ۴۰ -۲۰ ، ۶۰ ۴۰ ، 80 -60  و۱۰۰  -80  درصد) طبقه بندي شد. جهات جغرافيايي نيز با برداشت آزيموت به صورت کمي تبديل گرديد. به منظور بررسي درصد پوشش گونه هاي گياهي، در هر عرصه باز هشت ترانسکت شعاعي در جهات جغرافيايي هشت گانه در نظر گرفته شد و سپس  17ميکروپلات با ابعاد ۲×۲ بر روي اين خطوط پياده و درصد پوشش گياهي در آنها ثبت شد. تعيين رابطه بين شاخصهاي تنوع زيستي و عوامل فيزيوگرافيک با استفاده از ضرايب همبستگي اسپيرمن و پيرسون صورت گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش ارتفاع، تنوع گونه اي گياهي به طور معني داري کاهش مي يابد. در بررسي طبقات شيب، مقادير شاخصهاي سيمپسون، مارگالف و پيت، همبستگي منفي و کاملا معني داري را با افزايش شيب نشان دادند، در حالي که بين ديگر شاخصهاي مورد بررسي همبستگي معني داري مشاهده نشد. همچنين در بررسي جهات جغرافيايي، مقادير شاخصهاي شانون – وينر، منهينيك، پيت و کامارگو همبستگي معني داري را نشان دادند. در مجموع جهت دامنه شمالي، بيشترين مقادير شاخصهاي تنوع را به خود اختصاص داد.