مقاله تاثير عوامل فيزيوگرافي بر برخي خصوصيات كمي و كيفي درخت پسته معمولي (.Pistacia vera L) در جنگلهاي خواجه كلات، استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل فيزيوگرافي بر برخي خصوصيات كمي و كيفي درخت پسته معمولي (.Pistacia vera L) در جنگلهاي خواجه كلات، استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته معمولي
مقاله جنگلهاي خواجه كلات
مقاله خراسان رضوي
مقاله شادابي
مقاله عوامل فيزيوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: درودي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: نام دوست طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در جنگلهاي پسته خواجه كلات استان خراسان رضوي و در منطقه اي به وسعت ۶۳۹۳ هكتار انجام شد. با توجه به اين كه درخت پسته معمولي (Pistacia vera) مقاوم به سرما، خشكي و شوري است و از نظر نياز به عناصر غذايي نيز گونه اي كم نياز است، بنابراين از نظر اقتصادي داراي اهميت قابل توجهي است. در اين راستا اقدام به مطالعه اين گونه به منظور شناخت بيشتر نيازهاي اكولوژيكي آن گرديد. در اين مطالعه تاثير عوامل فيزيوگرافي از قبيل جهت، شيب و ارتفاع بر روي برخي ويژگيهاي كمي و كيفي اين گونه (سطح تاج، زنده ماني و شادابي) بررسي شد. بدين منظور به صورت تصادفي و با استفاده از نقشه تركيبي (شيب، جهت و ارتفاع) تهيه شده با کمک GIS اقدام به پياده نمودن ۴۸ قطعه نمونه گرديد و در هر يك از قطعات نمونه به روش نمونه برداري با تعداد درخت ثابت مشخصه هاي موردنظر اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه شيب، جهت و ارتفاع تاثير معني داري بر مشخصه سطح تاج داشته است. بررسي وضعيت شادابي درختان نيز نشان داد كه جهت و شيب دامنه تاثير معني داري بر شادابي درختان داشته است. نتايج همچنين نشان داد كه شيب، جهت و ارتفاع تاثير معني داري بر زنده ماني درختان نداشته است.