مقاله تاثير غذاهاي پلت و گياهي بر شاخص هاي رشد و برخي خصوصيات ريختي دستگاه گوارش بچه ماهي انگشت قد آمور (Ctenopharyngodon idella) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير غذاهاي پلت و گياهي بر شاخص هاي رشد و برخي خصوصيات ريختي دستگاه گوارش بچه ماهي انگشت قد آمور (Ctenopharyngodon idella)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي آمور
مقاله غذاي پلت
مقاله رشد
مقاله دستگاه گوارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرامت اميركلايي عبدالصمد
جناب آقای / سرکار خانم: لشكربلوكي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي عبدلي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي آمور به همراه ساير کپور ماهيان در استخرهاي خاکي پرورش داده مي شود. کشت توام اين ماهي موجب مصرف اين ماهي از غذاي پلت کپور مي گردد. تحقيق فوق به منظور بررسي اثرات مصرف پلت بر پارامترهاي رشد، ميزان تلفات و وضعيت ريخت شناسي گوارش ميباشد. اين آزمايش با استفاده از بچه ماهيان آمور به وزن متوسط اوليه و انحراف معيار ۰٫۰۳۶ ± ۱٫۱۷ انجام شد. بچه ماهيان بصورت تصادفي در گروه ۴۰ تايي در ۶ آکواريوم توزيع شدند. در اين تحقيق دو تيمار غذاي علفي و غذاي پلتي هر کدام با سه تکرار در نظر گرفته شد. غذا دهي ماهيان در دو نوبت صبح و بعدازظهر بصورت اشباع انجام شد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که تغذيه بچه ماهيان آمور از غذاي پلت باعث بهبود فاکتورهاي مربوط به رشد مانند وزن نهايي، رشد و درصد رشد روزانه و همچنين موجب کاهش تلفات در اين ماهي ها در مقايسه با غذاي علفي شده است (P<0.05). نسبت وزن روده در ماهيان تغذيه شده از غذاي گياهي به وزن بدن در مقايسه با ماهي هاي که غذاي پلت مصرف کرده بودند بيشتر بود (P<0.05). استفاده از غذاي پلت همچنين افزايش چربي بدن را به دنبال داشته است ((P<0.05. اين تحقيق نشان داد که ماهي آمور توانايي استفاده از غذاي پلت را براي رشد و نمو دارد، اگرچه استفاده از آن باعث بروز تغييراتي در دستگاه گوارش و ترکيب شيميايي بدن در مقايسه با غذاي گياهي مي گردد.