مقاله تاثير غلظت تحت کشنده ديازينون بر تغييرات هيستوپاتولوژيک بيضه و تخمدان ماهي کپور معمولي (Cyprnius carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۱۴ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير غلظت تحت کشنده ديازينون بر تغييرات هيستوپاتولوژيک بيضه و تخمدان ماهي کپور معمولي (Cyprnius carpio)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديازينون
مقاله ماهي کپور
مقاله آسيب شناسي بافتي
مقاله بيضه
مقاله تخمدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي كمال
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از ديازينون جهت كنترل آفات نباتي در بسياري از مزارع كشاورزي كه در مجاورت منابع آب شيرين واقع شده اند بسيار رايج مي باشد. از اينرو در اين مطالعه به بررسي سميت تحت كشنده اين آفت كش ارگانوفسفره‏ به عنوان يك آلاينده بوم سازگان هاي آبي، بر روي تغييرات آسيب شناسي بافت بيضه و تخمدان ماهي هاي كپور معمولي‏، Cyprinus carpio‏، پرداخته شده است. در اين آزمايش ماهي ها به مدت ۳۰ روز در معرض غلظت تحت كشنده ۶۰mg/L و ۱۲۰ ديازينون قرار داده شدند. تاثيرات آسيب شناسي بافتي ديازينون بر روي بافت بيضه و تخمدان ماهي هاي كپور معمولي‏، Cyprinus carpio‏، نيز با ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت. در اين بررسي، تاثير منفي ديازينون بر روي بافت بيضه و تخمدان ماهي ها مشخص گرديد. از بين رفتن لوله هاي اسپرم ساز، آتروفي سلول ها و نيز پيدايش واکوئل در بافت بيضه از مهمترين تغييرات مشاهده شده در ماهي هاي تحت تيمار سم بود. آترزي سلول هاي اووسيت و افزايش فاگوسيتوز سلول هاي دژنره شده در بافت تخمدان نيز در ماهي هاي تحت تيمار سم ديازينون، مشاهده گرديد. اين تغييرات هيستوپاتولوژيک با افزايش غلظت سم، بطور معني داري افزايش يافت.