مقاله تاثير غلظت هاي مختلف اورانيم (۲۳۸U) بر جمعيت هاي ميكروبي و فعاليت آنزيمي خاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۵۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير غلظت هاي مختلف اورانيم (۲۳۸U) بر جمعيت هاي ميكروبي و فعاليت آنزيمي خاك
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورانيم
مقاله جمعيت ميكروبي خاك
مقاله فعاليت آنزيم فسفاتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فام سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فتوت امير
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي محمدفرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اورانيم يكي از مؤلفه هاي همه جا حاضر محيط زيست با غلظت متوسط ۴ ميلي گرم بر كيلوگرم مي باشد. معمولا غلظت آن به علت فعاليت هاي انساني در بعضي مناطق زمين به بالاتر از حد مجاز رسيده و اين امر سبب آلودگي خاك ها و آب هاي زيرزميني گرديده است. به منظور بررسي تاثير مقدار اورانيم بر فعاليت آنزيم فسفاتاز و جمعيت هاي ميكروبي خاك، مطالعه اي در قالب طرح کاملا كاتوره اي به صورت فاكتوريل با شش غلظت
مختلف اورانيم (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ميلي گرم اورانيم بر كيلوگرم خاك) با سه تكرار در شرايط ثابت انكوباسيون انجام شد. نتايج حاصل نشان داد كه غلظت هاي مختلف اورانيم باعث كاهش معني دار فعاليت آنزيم فسفاتاز در طول زمان آزمايش شد. هم چنين با افزايش مقدار اورانيم در خاك، جمعيت باكتري ها، قارچ ها و اكتينوميسيت ها به طور معني داري كاهش يافت. بنابراين مطالعه تغييرات جمعيت موجودات ميكروبي و فعاليت هاي آنزيمي مي تواند به عنوان شاخص هاي سودمند در مديريت خاك هاي آلوده به اورانيم و ساير مواد پرتوزا حايز اهميت باشد.