مقاله تاثير غني سازي ادراکي- حرکتي اوليه بر رشد بعدي حرکات درشت شيرخواران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثير غني سازي ادراکي- حرکتي اوليه بر رشد بعدي حرکات درشت شيرخواران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غني سازي ادراکي- حرکتي
مقاله مقياس رشد حرکتي پي بادي
مقاله رشد حرکات درشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر، با هدف تعيين تاثير غني سازي ادراکي- حرکتي اوليه بر رشد بعدي حرکات درشت شيرخواران بود.
روش بررسي:بدين منظور ۱۵ شيرخوار ۵ تا ۸ ماهه سالم به صورت تصادفي از مرکز شيرخوارگاه آمنه شهر تهران انتخاب شدند و به صورت همگن از نظر سني در گروه هاي تمرين (۸ نفر، با ميانگين سني ۲±۶٫۵) و بي تمرين (۷ نفر، با ميانگين سني۲ ±۶٫۵) قرار گرفتند. شيرخواران گروه آزمايش به مدت ۳۶ جلسه (۳ جلسه در هفته) و هر جلسه ۶۰ دقيقه در محيط غني شده اداراکي- حرکتي (شامل در دسترس بودن ابزار متنوع دستکاري و جابجايي) قرار گرفتند. پس از پايان ۳۶ جلسه ،در مرحله اول اندازه گيري، مهارت هاي حرکتي درشت شيرخواران با استفاده از مقياس رشد حرکتي پي بادي ارزيابي شد. سه ماه بعدي کليه شيرخواران در شرايط يکسان و عادي نگهداري شدند. در مرحله دوم ،پس از گذشت اين سه ماه، مهارت هاي حرکتي درشت شيرخواران و مجددا با استفاده از مقياس رشد حرکتي پي بادي ارزيابي شدند. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون تحليل واريانس عاملي مرکب (زمان)۲×(گروه)۲ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد، در متغير معادل سني حرکات درشت، اثر اصلي گروه (۱۵٫۵۰=۱۰ و ۱ F و (p=0.003 و اثر اصلي مراحل اندازه گيري (۵۶٫۹۵= ۱۰و ۱ F و(P=0.001  معنادار بود. تعامل ميان گروه و مراحل اندازه گيري (۱٫۹۵=۱۰ و ۱ F و (P=0.19 معنادار نبود. همچنين نتايج نشان داد، در متغير نمره مقياس بندي شده، اثر اصلي گروه (۸٫۵۳=۱۰ و ۱ F و (P=0.015 و اثر اصلي مراحل اندازه گيري (۱۵۱٫۶۰=۱۰ و ۱ F و (P=0.001 معنادار بود. تعامل ميان گروه و مراحل اندازه گيري (۰٫۶۶= ۱۰  ۱ F وو (P=0.43 معنادار نبود.
نتيجه گيري: به طور کلي، نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد، تجربه ادراکي- حرکتي اوليه بر رشد حرکات درشت بعدي شيرخواران تاثير مثبتي دارد.