مقاله تاثير فاصله رديف و ميزان بذر بر عملكرد روغن و روند پرشدن دانه رقم RGS003 کلزا در منطقه بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثير فاصله رديف و ميزان بذر بر عملكرد روغن و روند پرشدن دانه رقم RGS003 کلزا در منطقه بهبهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاصله رديف
مقاله عملكرد روغن
مقاله کلزا و ميزان بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: راهنما عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي ثريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تاثير آرايش کاشت و ميزان بذر بر روند پرشدن دانه و نقش آن ها در توليد روغن کلزا، آزمايشي طي سال زراعي ۸۷-۱۳۸۶ به صورت كرت هاي يك بار خردشده برپايه بلوك هاي كامل تصادفي در ۴ تكرار با استفاده از رقم RGS003 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي بهبهان به اجرا در آمد. در اين آزمايش چهار سطـح آرايش كاشت، پشته هاي ۵۰ و ۶۰ سانتي متري با دو و سه خط كاشت روي هر پشتـه در کرت هاي اصلي و چهار سطح ميزان بذر ۴، ۶، ۸ و ۱۰ كيلوگرم بذر در هكتار در کرت هاي فرعي به كار رفت. نتايج نشان دادند طول دوره پرشدن دانه و درصد روغن در سطوح ۱ و ۵ درصد تحت تاثير تيمار آرايش كاشت قرار گرفتند. حداکثر دوره پرشدن دانه با ميانگين ۶۵٫۵ روز، از کاشت ۳ خط روي پشته هاي ۶۰ سانتي متري به دست آمد. در حالي كه حداكثر روغن معادل  47.28درصد از تيمار عرض پشته ۵۰ سانتي متر و دو خط کاشت روي پشته به دست آمد. با کاهش مصرف بذر در دامنه مورد مطالعه طول دوره پر شدن دانه و درصد روغن آن افزايش يافت هر چند اختلاف بين تيمارها معني دار نبود. سرعت پرشدن دانه و عملکرد روغن دانه نيز تحت تاثير آرايش کاشت و ميزان بذر قرار گرفتند. بيشترين سرعت پرشدن دانه با متوسط  4.45گرم در مترمربع در روز و حداکثر توليد روغن با ميانگين  1297.42کيلوگرم در هکتار در تيمار عرض پشته ۶۰ سانتي متر با دو خط کاشت و مصرف ۴ کيلوگرم بذر در هکتار توليد شد. افزايش تراکم و مصرف بيشتر بذر موجب کاهش سرعت پرشدن دانه و توليد روغن گرديد. بنابراين با توجه به اين نتايج، مي توان از کاشت دو خط روي پشته هاي ۶۰ سانتي متري و کاربرد ۴ کيلوگرم بذر در هکتار جهت افزايش سرعت پرشدن دانه و حصول بيشترين عملکرد روغن در واحد سطح استفاده نمود.