مقاله تاثير فاکتور رشد پروتئين مورفوژنتيک استخواني-۶ (BMP-6) بر روند تمايز سلول هاي بنيادي مشتق از چربي به کندروسيت در سيستم کشت Pellet که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۱۸ تا ۶۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير فاکتور رشد پروتئين مورفوژنتيک استخواني-۶ (BMP-6) بر روند تمايز سلول هاي بنيادي مشتق از چربي به کندروسيت در سيستم کشت Pellet
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کندروژنز
مقاله سلول هاي بنيادي مشتق از چربي
مقاله مهندسي بافت
مقاله کلاژن نوع II؛ BMP-6؛ سيستم کشت Pellet

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي بني بتول
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به دليل فقدان عروق خوني و تعداد اندک سلول هاي کندروسيت، آسيب هاي بافت قابل ترميم نيست. مطالعه حاضر جهت جداسازي سلول هاي بنيادي از بافت چربي زير جلدي انساني و القاي عضروف سازي طراحي گرديد.
روش ها: بافت چربي زير جلدي انساني تحت تاثير آنزيم کلاژناز تجزيه شد و پس از سانتريفوژ و فيلتر شدن، در مديوم DMEM-10% FBS کشت داده شد. سپس مارکرهاي سطحي سلول هاي جداسازي شده با روش فلوسيتومتري بررسي گرديد. چهارم پس از شمارش تعداد ۲×۱۰۵ سلول از سلول هاي پاساژ چهارم در سيستم کشت Pellet تحت تاثير مديوم کندروژنيک حاوي BMP-6 به مدت ۲۱ روز کشت داده شد.
يافته ها: سلول هاي بنيادي جدا شده از بافت چربي مارکرهاي CD44،CD90  را بيان نمود ولي مارکرهاي رده سلول هاي خون ساز مانندCD14  و CD45 را بيان نکردند. بررسي ساختارهاي حاصل از القاي کندروژنيک با رنگ آميزي H–E بافت غضروفي را مشخص نمود. رنگ آميزي با آلسين بلو نيز وجود پروتئوگليکان هاي سولفاته را در ماتريکس خارج سلولي اثبات کرد. بررسي ايمينوهيستوشيمي وجود آگريکان و کلاژن نوع II را در ماتريکس خارج سلولي نشان داد. بررسي با روش RT-PCR نيز نتايج روش هاي ديگر را تاييد کرد.
نتيجه گيري: سيستم Pellet و فاکتور رشد BMP-6 به عنوان القا کننده غضروف سازي عمل مي کنند و بدين ترتيب مي توان از سلول هاي بنيادي مزانشيمي از چربي زير جلدي بافت غضروف به دست آورد.