مقاله تاثير فرآيند توليد بر رفتار تريبولوژيكي آلياژ LM13 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير فرآيند توليد بر رفتار تريبولوژيكي آلياژ LM13
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلياژ LM13
مقاله رفتار تريبولوژي
مقاله ريخته گري كوبشي
مقاله ريخته گري ثقلي
مقاله پيستون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشيري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نيرومند بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضريب انبساط حرارتي كم، سياليت بالا و مقاومت به پارگي گرم خوب آلياژ LM13 سبب شده است كه از اين آلياژ به طور وسيعي براي توليد پيستون استفاده شود. با توجه به کاربرد خاص پيستون که عمدتا در شرايط سايشي است، هر گونه بهبود در رفتار تريبولوژيکي اين قطعه باعث افزايش عمر و عملکرد آن مي شود. در اين تحقيق سعي شده كه اثر تغيير پروسه توليد قطعه از ريخته گري ثقلي به ريخته گري كوبشي بر رفتار تريبولوژيكي آلياژLM13  مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد. بدين منظور ابتدا نمونه هايي به روش هاي ريخته گري کوبشي و ثقلي تهيه گرديد. سپس بر روي نمونه ها سيکل مناسب حرارتي اعمال گرديده و رفتار سايشي اين آلياژ در دو حالت کوبشي و ثقلي در شرايط لغزشي خشك بررسي شد.
نتايج آزمون هاي سختي و كشش نشان داد كه خواص مكانيكي نمونه هاي كوبشي بهتر از نمونه هاي ثقلي مي باشد. نتايج آزمايش هاي سايش نشان داد كه در كليه نمونه ها با افزايش مسافت لغزش ميزان كاهش وزن افزايش ولي سرعت سايش و ضريب اصطكاك كاهش مي يابد. در اين راستا نمونه ريخته گري كوبشي شده رفتار تريبولوژيكي بهتري از خود نشان داد. با تغيير فرآيند توليد ضريب اصطکاک نمونه ريخته گري کوبشي شده به نصف ضريب اصطکاک نمونه ريخته گري ثقلي شده تقليل پيدا کرد و همچنين ميزان کاهش وزن در اين نمونه ها کاهش يافت. نمونه هاي ريخته گري کوبشي شده همچنين کيفيت سطحي بهتري داشته و بررسي مكانيزم سايش نمونه ها نشان داد كه مكانيزم هاي حاكم براي اين نمونه ها سايش خراشان، ورقه اي شدن و سايش چسبان و براي نمونه ريخته گري ثقلي شده مكانيزم هاي سايش خراشان، خستگي سطحي و سايش چسبان مي باشند.