مقاله تاثير فرهنگ سازماني پليسي بر نهادينه کردن انضباط دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۸۴ تا ۴۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير فرهنگ سازماني پليسي بر نهادينه کردن انضباط دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني پليس
مقاله انضباط
مقاله فرهنگ دانشجويي
مقاله دانشجوي پليس
مقاله نهادينه کردن انظباط
مقاله دانشگاه علوم انتظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انضباط، روح، پايه و اساس فرمان برداري، كار بهينه، توانايي رفتاري و نشانه آشكاري از احترامي است كه طبق توافق هاي پايدار بين سازمان و كاركنان رعايت مي شود. اين توافق ها مي توانند پس از بحث و گفت گو يا بدون بحث پيشين، به صورت كتبي يا شفاهي، ريشه در خواست ها و تمنيات طرف هاي قرارداد داشته يا در سايه مقررات عادات و رسوم به وجود آمده باشند. به هر حال اين توافق ها مستلزم رعايت نوعي انضباط است. انضباط در نيروهاي مسلح هر كشور، يكي از دغدغه هاي فرماندهان و مديران عالي آن سازمان به شمار مي رود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تاثير فرهنگ سازماني بر نهادينه کردن انضباط دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل تعداد ۳۵۲ نفر از دانشجويان دختر و پسر سال آخر مقاطع تحصيلي کارداني و کارشناسي در دانشگاه علوم انتظامي و تعداد ۸۱ نفر از افسران صف دانشجويي از رده گروهان تا رده تيپ در سال ۱۳۸۷ به صورت تمام شمار از طريق پرسشنامه و تعداد ۱۹ نفر از صاحب نظران در امور آموزش در ناجا و تعداد ۲۴ نفر از دانشگاه امام علي (ع) که از طريق مصاحبه مورد سنجش قرار گرفته اند. در بخش پرسشنامه هاي تنظيمي ضمن اندازه گيري تاثير عوامل فوق به بررسي وضعيت موجود انضباط در دانشگاه پرداخته شده است. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون t يک طرفه و دوطرفه و واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: نتايج حاصله نشان مي دهد که فرهنگ سازماني از ديدگاه دانشجويان و فرماندهان در نهادينه کردن انضباط دانشجويان موثر است. از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري و انديشمنداني چون رابينز، شاين، واينر، استانلي ديويس، شولز، كويين و مك گرد در تاييد و تطابق يافته هاي تحقيق استفاده شده است. در پايان نيز پيشنهادها و راهکارهايي براي عملي نمودن آنها ارايه گرديده است.