مقاله تاثير فسفاتيديل کولين جيره بر پارامترهاي رشد و پروفيل اسيدهاي چرب کبد آلوين ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير فسفاتيديل کولين جيره بر پارامترهاي رشد و پروفيل اسيدهاي چرب کبد آلوين ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي آزاد درياي خزر
مقاله آلوين
مقاله فسفاتيدل کولين
مقاله اسيدهاي چرب کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي رضايي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف فسفاتيدل کولين جيره بر فاکتورهاي رشد، بقا و پروفيل اسيدهاي چرب کبد آلوين ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) با ميانگين وزن ۰٫۱۲ ± ۰٫۸ گرم به مدت ۵ هفته انجام گرفت. فسفاتيدل کولين در ۴ سطح ۰، ۲، ۴ و ۶ درصد به جيره اضافه گرديد. پرورش آلوين ها در سيستم بازچرخش آب با ميزان تعويض روزانه ۲۰ درصد و با بکارگيري زئوليت و فيلتر زيستي انجام گرفت. آلوين ها روزانه ۶ بار و به ميزان اشباع غذادهي شدند. در پايان آزمايش فاکتورهاي مختلف رشد در تيمارهاي تغذيه شده با ۴ و ۶ درصد فسفاتيدل کولين جيره اختلاف معني داري نسبت به تيمارهاي شاهد و ۲ درصد داشتند (P<0.05). شاخص کبدي (HSI) و شاخص دستگاه گوارش (VSI) بطور معني داري (P<0.05) تحت تاثير مقادير مختلف فسفاتيديل کولين قرار گرفتند. پروفيل اسيدهاي چرب کبدي مشابه پروفيل اسيدهاي چرب جيره تغيير کرد و ميزان اسيدهاي چرب لينولئيک اسيد (۱۸:۲ n-6)، آراشيدونيک اسيد (۲۰:۴ n-6) و مجموع اسيدهاي چرب بلند زنجيره غير اشباع (PUFA) افزايش معني داري يافت. ميزان بقا در همه تيمارها بالا بود و اختلاف معني داري (P>0.05) مشاهده نشد. نتايج آزمايش نشان داد اين ماده اثرات مثبت و معني داري بر ميزان رشد و فاکتورهاي تغذيه اي ماهي آزاد درياي خزر دارد و مطلوب ترين سطح تغذيه اي فسفوليپيد جيره مقدار ۴ درصد در اين وزن مي باشد.