مقاله تاثير فشار در نقطه سانينجيائو بر شدت درد و مدت زايمان در زنان نخست زاي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير فشار در نقطه سانينجيائو بر شدت درد و مدت زايمان در زنان نخست زاي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان نخست زا
مقاله شدت درد
مقاله طب فشاري
مقاله نقطه سانينجيائو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحيان تهمينه
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري ده چشمه فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: علوي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مديسه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از عوامل بي هوشي و بي حسي جهت تسكين درد زايمان اغلب باعث عوارضي در مادر و نوزاد مي گردد. شيوه هاي غير دارويي مانند طب فشاري در کاهش درد زايمان موثر مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير فشار در نقطه سانينجيائو بر شدت درد و مدت زايمان در زنان نخست زا بود.
روش بررسي: در اين مطالعه كارآزمايي باليني تعداد ۶۰ خانم حامله نخست زا انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه فشار و تماس در نقطه سانينجيائو تقسيم شدند. براي انجام مداخله با شروع هر انقباض، كمك پژوهشگردر گروه مورد با انگشتان شست خود روي نقطه سانينجيائو در هر دو پاي مددجو (چهار انگشت بالاي برجستگي قوزک داخلي پا) فشار وارد مي نمود و در گروه شاهد انگشتان با نقطه سانينجيائو تماس داشتند. شدت درد پايه با استفاده از مقياس سنجش درد (VAS) در ديلاتاسيون هاي ۴، ۶، ۸ و ۱۰ سانتي متر سرويكس در هر دو گروه اندازه گيري شد. اطلاعات پس از جمع آوري به کمک پرسشنامه و با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي (كاي اسکوئر و تي تست) تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين شدت درد بعد از مداخله در گروه مورد در ديلاتاسيون هاي ۴، ۶ و ۸ سانتي متر به طور معني دار کمتر از گروه کنترل بود (P<0.001). طول مدت فاز فعال زايمان در گروه مورد ۷۷٫۶±۱۷۴ و در گروه کنترل ۷۸٫۶±۲۷۸ دقيقه بود (P<0.001). اما طول مدت مرحله دوم زايمان در دو گروه تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: طب فشاري به عنوان يك تكنيك ايمن و با سهولت انجام توسط هر شخصي، مي تواند در کنترل درد زايمان کاربرد داشته باشد .